Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

255

men voelt is waar, men kan zijn gevoel te veel wantrouwen en eigenheid kan eigenzinnigheid worden. Ik zou toegeven als ik genoopt werd — maar ik ben ook maar een week schepsel. Hij is zoo goed, zoo edel, zoo geestvol, een man wiens hart even groot is als zijn talent. Gij hadt den hemel moeten zegenen zóo iemand op je weg to ontmoeten; en in plaats daarvan vertrapt gij uw eigen geluk, en het zijne. Eene vrouw moest gelukkig zijn, als zoo iemand haar liefheeft.

Ada verdedigde Aisma met een gloed op haar gelaat Haar gevoel, van zelfbespiegeling en eigen medelijden afgeleid, had een ander voorwerp gekregen. 5

Marciana zag het en zei:

• —iïe paSt keter voor nem dan — waarom maak je zelf geen aanspraak op zijn hart?

— O Marciana! zei Ada, den blos op haar wangen met hare handen bedekkend en in snikken uitbarstend — hoe kan je zoo wreed zijn!

— Mijn lieve Ada, wat is er? Heb ik je zeer rfedaan, wat is dat?

En plotseling rees de gedachte ja zij zag het

op eens.

— Ada, je hart heeft daar gesproken, je hart voelt voor hem

— Stil, stil! dat was immers een onmogelijkheid; ik ben een ruïne naar lichaam en geest, ik zou zulk een man niet waard zijn —- ja, ik had hem lief gekregen — maar ik zag dat gij beter bij elkander behoordet Hij heeft je vereerd als iets hoogs en be-

Sluiten