Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING.

De tweede Duitsche uitgave van het hier volgend boek *) opent met een aanbeveling van de hand van N. von Ruckteschell, vroeger predikant in Petersburg.

Wij laten dit toelichtend woord hier eerst volgen:

Terwijl de geheele wereld in spanning werd gehouden door het gruwelijk schouwspel van een oorlog, die onze jammerlijke planeet als nooit tevoren met bloed heeft gedrenkt, verscheen in het hier aangeboden geschrift uit den kring der Russische geestelijkheid een teeken des tijds, hetwelk de belangstelling verdient van allen, die zoeken naar waarheid en vrede.

Reeds om deze reden voldoe ik gaarne aan het verzoek dit boek van den priester Petrow (spr. Petröff) in het bijzonder aan mijn Baltische landgenooten aan te bevelen.

Maar ook zij, die in het algemeen de godsdienstig- zedelijke ontwikkeling van het Russische volk beschouwen als een van de meest gewichtige problemen der hedendaagsche kuituurgeschiedenis (— en wie zou dat niet doen? —) zal dit werk aanvaarden als één der merkwaardigste publikaties, die ooit door een Russische pen zijn geschreven, van véél meer beteekenis zelfs dan de, door hun tever gedreven eenzijdigheid, zichzelf overlevende geschriften van Tolstoï.

De enkel intellektueele, wetenschappelijke en technische, ontwikkeling der menschheld is niet in staat een kuituur des harten, een waarachtige vorming, te scheppen.

De aandrift voor een levenwekkende werking van het evangelie onder een volk ligt niet in zijn theologische wetenschap, kerkelijke overlevering of godsdienstige organisatie, op zichzelf beschouwd.

') Verschenen bij de „Agentur des rauhen Hauses". — Hamburg.

Sluiten