Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Persoonlijk heb ik dit boekje met dankbare bewogenheid ge* lezen. De bekoring ligt in het echt Russische karakter. Er spreekt uit deze woorden een diepe passie, en tevens een bijna kinderlijke naïviteit. Er komen nog al eens citaten tusschen het betoog, — de schrijver is zéér „belezen", — maar de „geleerdheid" (dit is het wonder!) doodt de geestdrift niet.

Foutieve voorstellingen, die men sporadisch zou kunnen aanwijzen, schaden niet, zijn zelfs geen hindernis voor het zuiver genieten van deze, echt uit de christelijke persoonlijkheid geboren, taal.

Petrow heeft in zijn schrijftrant veel overeenkomst met Bettex, — wetenschappelijk staat zijn werk ook ongeveer op hetzelfde peil, — maar hij is spontaner, nog meer profetisch dan Bettex, wat waarschijnlijk een uitvloeisel is van de geaardheid der Russische ziel.

In de vertaling heb ik mij verschillende „vrijheden" geoorloofd. Bijna nergens vertaalde ik precies letterlijk. Ik moest zoeken weg te nemen wat door de differentie voor ons onbegrijpelijk of aanstootelijk zou kunnen zijn.

Bovendien heb ik door aanteekeningen, waar ik daartoe behoefte gevoelde, kommentaar geleverd.

Ik geloof echter te mogen zeggen, dat ik den schrijver nergens onrecht heb aangedaan. Ik heb steeds zijn Hollandsche stem willen wezen.

Het geschrift van Petrow komt mij zéér geschikt voor ter verspreiding, niet alleen in den kring van het gewone christelijke publiek, maar ook onder degenen, die met het officieele christendom hebben gebroken, omdat zij meenen er teveel onwaarachtigheid en inkonsekwentie in te zien.

Hier is aan het woord een man, naar wien zelfs de tegenstander luisteren moet.

B. WIELENOA.

Amsterdam, April '22.

Sluiten