Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

Maar het hart kan ook zijn sprinkader van het goede.

De goddelijke prediker, Jezus, heeft het verkondigd, dat het gereinigde hart de bron van het ware leven is, en dat, naarmate het hart volkomen is, ook het daaruit ontspringende leven meer der volmaaktheid nabijkomt.

Wanneer gij wilt, dat het leven om u heen veranderd worde ten goede — zoo leert het christendom — wordt zelf veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.

Een broederlijk, van liefde doorgloeid, leven, een rijk Gods, is mogelijk op aarde, — alleen, ge moet het niet zoeken te verwerkelijken door de verbetering der oeconomische verhoudingen in de eerste plaats, maar door de omwenteling des harten.

Het hart is echter geen domein der wetenschap, het is het gebied der religie.

Het is uitgesloten ooit langs rationeelen, of mechanischen, weg de zedelijke natuur des menschen door nieuwe krachten te bevruchten.

Nooit kan de wetenschap den mensch er toe brengen zijn wil te veranderen.

Door schrik of dwang is het mogelijk den mensch van het een of ander kwaad af te houden,*) maar de zondige geneigdheid tot het kwade wordt daardoor niet wezenlijk aangetast.

De zedelijke vernieuwing van den mensch heeft tot voorwaarde de vrijwillige onderwerping aan een kracht, welke zóó geweldige bekoring uitoefent, dat zij het geweten bindt, de diepste gevoelens reinigt en beheerscht.

Zulk een kracht heeft en geeft alleen de religie van het evangelie.

Wanneer het evangelie ons getuigt van God, als zijnde de

') Deze schrikmethode wordt thans zeer veel in praktijk gebracht door voorlichting ten opzichte van de gevolgen der geslachtsziekten.

W.

Sluiten