Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

Voor de gezondheid waakt moeder met een schier overdreven angstvalligheid. Ieder tochtreetje wordt zorgvuldig dichtgestopt Voedsel en medicijn wordt met de stipste nauwkeurigheid toegediend. Naar ieder kuchje met spanning geluisterd.

Het kind begint te leeren. De ouders verheugen zich over ieder stapje vooruit. De «gegoede klasse" zorgt voor «vertrouwde" huisonderwijzer en gouvernante. De beste leermiddelen zijn niet goed genoeg.

Maar wordt nu ook slechts een honderdste part van deze waakzaamheid gericht op de zedelijke en psychische opvoeding van het kind ? 8

Wanneer de „edukatie" faalt, — waarover bedroeven de ouders zich het diepst: over de moreele mislukking van het kind, of over het tekort aan ontwikkeling en het uitblijven van een maatschappelijke positie?

Wanneer in een kind al vroegtijdig de lagere instinkten wakker worden, de booze, zelfzuchtige en zinnelijke neigingen die het met de moedermelk heeft ingezogen en door de alom heerschende zedelijke (of liever onzedelijke) atmosfeer worden gevoed, — brengt dan de ontdekking van die verkeerdheden ook maar bij benadering dat tumult teweeg, hetwelk ontstaat, wanneer bij het kind bespeurd worden de eerste symptomen van kroep of difteritis? - En ziet men bij moreele besmetting ook dien ijver om de bron der infectie en het middel tot genezing te vinden,-als bij de een of andere epidemische ziekte het geval is ? >)

«J? JLni.één opIichu bï*Sht de nieuwste tijd op het gebied der opvoedine " ^rheugende kentering. Dank zij Montessori, Ellen Key gaat df het ki„dU^n 2£I«fa de^hting van de Psychische ontwikkélfng vin «««h wTaS iï™* ze, óók naar karaktervorming. Eveneens wordt de noodzakelijkheid van zedelijke vorming gevoeld. De kwestie van de tre slachtelijke voorlichting bTheeft veler Aandacht - **" Maar, nog daargelaten het feit, dat deze nieuwe richting in de oaeda-

dreT^ n»°L?leJ;htS 0,1 eM ^ deel d« opvoeders instelm?ng vond,dreigt nu Eet gevaar van andere zijde, namelijk, dat het kind slachtoffer

Sluiten