Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

Het karakter is ten deele produkt van „de natuur," dat is van de geboorte, — ten deele is het produkt van de opvoeding, — maar voor een groot deel (misschien het belangrijkste!) ook van onze eigen gedraging. Het karakter wordt als opgebouwd door de ontelbare kleine (en groote) daden van eiken dag. Ieder toegeven aan, maar ook iedere onderdrukking van een neiging, werkt mee aan de karaktervorming. Iedere nederlaag en iedere overwinning heeft resultaat.

En zou men nu willen zeggen, dat zelfoverwinningen over onze driften en instinkten onmogelijk zijn? Is op dit gebied verloochening, volharding, zegepraal, uitgesloten?

Thomas a Kempis definieert den waren overwinnaar aldus: „Wie zichzelf zoodanig beheerscht, dat zijn grove instinkten komen onder de tucht van het verstand, en zich dan in alle dingen met zijn verstand onderwerpt aan God, die is de beheerscher der wereld."

Ik wil niet beweren, dat het een gemakkelijke overwinning is.

Het evangelie zegt: „Het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het met geweld."

De zedelijke zelf-tucht, de konsekwente ontwikkeling van dé geestelijke natuur, is een arbeid, die voortdurende bezinning en stevige discipline eischt. Niet zonder reden heeft Peter de Groote, nadat hij de hartstochtelijke opwellingen en de bandeloosheid van zijn natuurlijk bestaan had leeren kennen, met bittere droefheid het uitgesproken: „Ik heb de Strelitzen getemd, ik heb Sofia overwonnen,J) ik heb Karei (VII van Zweden) verslagen, — maar mijzelf overwinnen kan ik niet."

Een persoonlijkheid in den edelen zin van het woord — dat is iemand, die de hooge idee van liefde en waarheid in zichzelf

') De Strelitzen waren de lijfgarde van den tsaar en wilden, evenals de Pretorianen te Rome, zelf hun heerscher kiezen, of naar believen afzetten. Sofia, de oudere zuster van Peter, poogde haar broeder van den troon te stooten.

Sluiten