Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61

komen met de meest bijzondere voedings- en genotmiddelen. Met ijver had hij bestudeerd de physiologie van de spijsverteering. Zelfs bestudeerde hij de geschiedenis en ontdekkingsreizen, speciaal met het doel alles te leeren kennen wat den mensen op het gebied van spijs en drank de meest verfijnde genietingen verschaft. Hij wist te vertellen, in welk jaar en onder wiens regeering, het een of ander genotmiddel in gebruik was genomen, en vanwaar het afkomstig was. Hij dacht en sprak van niets anders dan van gastronomie, en had alleen respekt voor koks en smulpapen.

Een ander, gelijkgezind, heer had in het verloop van zes jaren een vermogen opgeteerd, dat per jaar een half millioen roebels aan rente opbracht. Hij had zijn agenten in Mexico, in China, in Kanaan, enz., die hem de meest geraffineerde lekkernijen moesten toezenden. Toen hij van zijn vermogen nog maar een guinje over had, kocht hij een houtsnip, braadde ze naar alle regelen der kulinarische kunst, gunde zijn maag nog twee uren tot aangename spijsvertering, ging heen en verdronk zich. Zonder de middelen tot bevrediging van de verfijnde behoeften van zijn maag, had het leven alle waarde voor hem verloren.l)

Wanneer dergelijke lage driften, ondanks hun onwaarachtigheid, een zóó sterken invloed op heel het geestelijk bestaan van den mensch kunnen uitoefenen, zoodat ze het uitgangspunt vormen, van waaruit alle andere levensverschijnselen worden bekeken en beoordeeld, — zoo geldt dit in nog sterkere 'mate van de gevoelens eener hoogere orde. Het streven naar zedelijke volmaaktheid kan al onze daden sturen in één richting, wanneer wij namelijk onzen geest koncentreeren

') AI zou het den schrijver misschien moeilijk vallen de bijzonderheden van deze verhalen historisch waar te maken, zoo mag men toch aannemen, dat ze „op waarheid gegrond" zijn. In ieder geval kunnen ze dienen tot verduidelijking van het psychologisch betoog. W.

Sluiten