Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

De voorname taak van ons leven, — zoowel de sociale als persoonlijke, — moet zijn, dat Christus in ons gestalte krijgt.

Wanneer onze huidige maatschappij nog vèr verwijderd is van de zedelijke volkomenheid, ja niet zelden door uitbarstingen van geweldenarij, van schaamte- en gewetenloosheid, afglijdt naar verwildering en ontaarding, — zoo moet dit juist daaruit verklaard worden, dat onder ons nog te weinig menschen zijn, die in hun karakter het beeld van Christus dragen, en hun wil hebben opgevoed in gehoorzaamheid aan zijn woord.

Zoowel in ons openbaar als persoonlijk leven vindt men zoo ontzettend weinig den weerglans van het beeld van Christus. Er is een bestendig tekort aan de dragers van zijn idee.

Daarom ligt op allen, in wie de goddelijke vonk nog niet geheel is verstikt — die nog niet geheel tot slaven in den dienst des vleesches zijn vervallen, — de grootsche, heilige, taak: Laat u doorstralen door het licht van het evangelie, — draagt in de wereld de waarheid van Christus, - bouwt uw leven op de grondslagen van Jezus' leer.

Er is duisternis in het leven, rondom, — zorgt gij het licht voor de wereld te zijn 1

* *

Paulus spreekt hier echter tot de gemeente van Christus, dat is de vergadering van menschen, in wie de opvoeding van den wil is mogelijk gemaakt door de principieele omzetting van den wil, die Jezus de wedergeboorte noemt.

Wanneer Dr. Petrow in de voorgaande bladzijden uitgaat van de onderstelling, dat de mensen in zijn natuur nog zóóveel goeds heeft, dat hij door oefening den wil tot een zekeren graad van volmaaktheid kan opvoeren, verliest hij wel eenigszins het verband met het vroeger door hemzelf aangehaalde woord van Jezus over de noodzakelijkheid der wedergeboorte.

Mits de lezer dit verband in het oog houdt heeft het betoog van Dr. Petrow volle kracht, en verdient het bijzonder behartiging van de lijdelijke christenen, — maar voorts van geheel ons modern geslacht, dat door het Schopenhaueriaansche pessimisme in moreel opzicht vergiftigd en verlamd is. W.

Sluiten