Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

Laat ons toch goed inzien, dat het in het leven niet gaat om iets bijzonders, om een opvallende daad, om een schitterende prestatie.

Het gaat hierom, dat ieder die zijn plaats in het leven inneemt, een mensch zij in den waren zin van het woord.

En onmisbaar als grondslag voor alle menschelijke grootheid, in welken vorm deze ook moge schitteren, is het zedelijk karakter. De groote zaak is niet welk werk gij doet, of het een heldendaad is of een doodgewoon karweitje, — maar of gij getrouw zijt aan het woord van Jezus: „Weest het zout der aarde, het licht der wereld".

Hierop komt het aan, dat gij op iedere plaats, in elke omgeving, op allen tot wie gij in betrekking staat een weldoenden invloed uitoefent, — dat gij door de macht van uw voorbeeld aan hen oorzaak geeft de waarheid en het goede lief te krijgen, en de zedelijke schoonheid des levens te begeeren.

Uw leven moet staan in het teeken van dit radicale en universeele woord van Paulus: „Hetzij gij eet, of drinkt, of iets anders doet, doet het al ter eere Gods".

Zóó absoluut moeten wij het leven opvatten, dat iedere afwijking van dit gebod erkend worde als een ontrouw aan onzen plicht, en een verzwakking van onze zedelijke energie.

Eén droppel smerig gootwater in een reine bron gebracht, zal daarin voor het oog geen verandering brengen, maar, in het kristallen water opgelost, kan deze ééne droppel oorzaak zijn, dat de heele waterwel door doodende bakteriën wordt vergiftigd.

Een dergelijke natuurwet werkt ook in de geestelijke wereld.

Gif, in welke hoeveelheid het ook genomen wordt, blijft altijd gif. Het booze blijft altijd boos, hoe onbeduidend het ook schijne.

Een snaar, die gedurende het spel iets loslaat, geeft dadelijk een valschen toon en stoort den indruk van het geheele stuk;

Sluiten