Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

Datzelfde geldt van de zedelijke harmonie van den menschelijken geest.

Wij zijn zoo gewoon de kleine zwakheden en gebreken van ons dagelijksch leven niet zwaar te tellen. Wij nemen ze niet ernstig. En toch zijn ze ernstig 1

De Alpen en de Himalaja zijn opgebouwd uit zandkorrels, — de oeverlooze oceanen bestaan uit nietige droppels, — ons leven is de samenstelling van kleinigheden.

Helden worden er slechts een paar in een eeuw geboren, en heldendaden zijn slechts de groote flikkeringen van de levenskracht, — maar het leven zelf schrijdt gestadig verder in het gewone spoor, met zijn zorgen en strijd van iederen dag.

En juist in zijn verhouding tot deze kleine dingen wordt het menschelfjk karakter openbaar.

Daar geeft ieder opwaaiend pluisje de richting van den wind aan, en het onaanzienlijkste strootje de richting van den stroom. Jezus zegt: „Wie in het geringste getrouw is, die is ook in het groote getrouw, en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het groote onrechtvaardig".

Vóór eenige jaren werd bij de uitgravingen in Pompéji een Romeinsch soldaat ontdekt, staande in volle wapenrusting, met gevelde lans en gesloten vizier. Waarschijnlijk had de op wacht staande krijgsman den nabijen dood onder oogen gezien, — was echter, trouw aan zijn plicht, onbewegelijk op zijn post gebleven, en had het .vizier gesloten, om de verschrikkingen van het, zich om hem heen afspelende, drama niet te zien, en alzoo, op zijn plaats onder de asch bedolven, iV hij daar blijven staan tot op dezen dag. Hij behoort bij de vele helden, wier namen aan de wereld onbekend gebleven zijn, en wier daden, wanneer ze onder andere, meer in het oog loopende, omstandigheden waren volbracht, reeds lang in het boek der wereldgeschiedenis zouden zijn ingeschreven, tot stichting van het nageslacht. Indien deze man daar niet in

De moderne mensen E

Sluiten