Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

Pompéji omgekomen was, zou zijn leven — al had hij verder geen gelegenheid gehad een heldendaad te volbrengen — gekarakteriseerd geweest zijn door moed en plichtsgetrouwheid.

Bedenkt daarom, dat misschien niemand van u ooit in de gelegenheid komt een grootsch, roemrijk, werk te doen, maar dat gij eeniglijk tot taak hebt uw kleine plichten eerlijk te volbrengen.

Niet ieder heeft de gave een held te zijn, en, indien iemand al een held is, zoo wordt hij niet eiken dag geroepen een heldendaad te doen, — maar wij allen moeten goede, eerlijke, karakters zijn, dragers der hoogste levensidealen, medearbeiders in het koninkrijk Gods op aarde. En wanneer gij eerlijk beantwoorden wilt aan uw bestemming als mensch, zoo is noodig, dat gij u daartoe voorbereidt, dat ge uzelf opvoedt om de taak te volvoeren, waartoe u een allerhoogste wil uit het niets in het zijn geroepen heeft.

Weet, dat de zedelijke, evenals de fysieke, krachten alleen door oefening groeien.

Wie een centenaarsgewicht wil optillen moet met een gewicht van tien kilo beginnen. Niemand is opeens een athleet.

In geestelijken zin moet ge dus met uw wil leeren turnen, — geen gelegenheid voorbij laten gaan, waarbij gij uw wil kunt opheffen naar het ideaal. Wie weet, wekken deze afzonderlijke schijnbaar onbeduidende, verrichtingen in de geheime diepten van uw ziel, uzelf geheel onbekende krachten, worden ongekende snaren in trilling gebracht, waardoor uw leven wordt tot één overwinningshymne der goddelijke en menschelijke liefde.

Het evangelie brengt ons verschillende, in dit opzicht verrassende, voorbeelden.

Neem het voorbeeld van de bekeering van Zachaëus (Luk. 19 : 1—10).

Door een dichten volkshoop omringd trok Jezus door Jericho. De kans schoon ziende, ging een man, Zachaëus genaamd, een rijkaard, overste der tollenaren, er op uit, om Jezus te zien. Het schijnt echter, dat hij bij het naderen van Jezus

Sluiten