Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

waren zin van het leven te verstaan, het princiep te vatten, en dit weer te laten gelden, zoodat het leven door iets dat werkelijk leven is wordt bezield.

Zij, die het evangelie hebben, kunnen het weten wat deze zin des levens is. Zij behoorden het althans te weten. Men zou zoo denken, dat iemand, die zich een christen noemt, zich ook zou beijveren het leven naar het voorbeeld van Christus in te richten.

Maar hier ziet ge nu een krankzinnige inkonsekwentie.

Het is of het gezonde menschen verstand op zijn kop wordt gezet.

Men beschouwt een soldaat, die de krijgswet niet kent, als onvertrouwbaar, — ondenkbaar is een jurist, die geen notie heeft van de verschillende wetten, maar — een zeker alledaagsche verschijning is de „christen", die geen idee heef t van de fondamenteele waarheden van Jezus' leer.

Ge zult geen mensch vinden, die — al heef t hij alleen maar de lagere school afgeloopen, — niet het een of ander van de groote dichters gelezen en zelfs van buiten geleerd heeft, maar ge kunt honderden menschen ontmoeten, die diploma's voor, wie weet welke, vakken bezitten, en die niet in staat zijn u te vertellen, waarover nu eigenlijk Jezus' bergrede handelt.

Zoudt ge iemand beschaafd willen noemen, die de groote klassieken niet kent?

Maar wat moet ge dan oordeelen over iemand, die niet eens de namen der vier evangelisten kan noemen?

Velen, nadat zij op de schoolbank eenige der voornaamste feiten uit het leven van Jezus geleerd hebben,l) zijn van meening, dat ze nu genoeg kennis van het christendom opgedaan hebben, en steken verder geen hand uit naar het evangelie.

Maar wat zoudt ge zeggen van iemand, die, nadat hij eenige

') Hoe verwonderd zou deze Russische priester opkijken, wanneer hij hoorde, dat in het allercnristelijkst Nederland op de staatsschool Jezus officieel buiten het onderwijs wordt gehouden! W.

Sluiten