Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

En toch, waar is de eenvoudige weetgierigheid, om zijn leer te onderzoeken ?

Waarom siert het evangelie onze werktafel niet?

Waarom houdt men een student, die het evangelie leest, voor een huichelaar ?

Om de zon te zien moeten we den blik naar den hemel wenden, — om den weg des levens te zien, moeten wij het oog vestigen op Jezus. Hier hebt ge het klare en volle antwoord op uwe geestesproblemen 1 Jezus, — die gezegd heeft: Ik ben de waarheid en het leven 1"

Neemt eens vóór u het begin van het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, 6 en 7, — en leest dit nu niet alleen, maar overdenk eens de beteekenis van ieder vers, ja, van ieder woord, — en ge zult verbaasd staan, zoo wijs, en tegelijk zoo eenvoudig, zoo grijpbaar duidelijk, hier de brandendste, de meest ingewikkelde en allesbeslissende, levensvragen worden ter sprake gebracht. Neemt b.v. de fondamenteele vraag van de wijsbegeerte der moraal, de vraag naar de bestemming van den mensch, de vraag aan welk doel wij de vermogens van lichaam en ziel moeten wijden.

Op deze vragen vinden we in de verschillende tijden, bij elk der volkeren, zelfs in de verschillende klassen der maatschappij, de meest varieerende en van elkaar afwijkende antwoorden.

Een Engelsch filosoof zegt: „Wanneer wij de luchtkasteelen van een eenvoudigen boer vergelijken met die van een geniaal denker, dan vinden wij per se in den opbouw van die toekomstbeelden een verrassende verscheidenheid."

Dus de waarheid een mengelmoes van varieerende luchtkasteelen 1

Maar aangezien de waarheid één is, zoo kan in de veelheid der verschillende antwoorden slechts één het juiste antwoord zijn.

Sluiten