Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

Dit antwoord geeft ons het evangelie. En het is geen luchtkasteel. Het is in sobere woorden geformuleerd en bij zuivere overlegging komt de ziel tot de slotsom, dat er geen ander antwoord mogelijk is.

Ik noem o.a. het woord van Jezus tot zijne discipelen: „Gij zijt Bet zout der aarde."

Men gebruikt het zout om den smaak der spijzen te verbeteren en ze te bewaren voor bederf.

Wat het zout voor de spijze is, is het evangelie voor de ziel, en is, op zijn beurt, het evangelische leven voor het wereldleven.

Een werkelijk diepgaande, afdoende, betering des levens is alleen mogelijk onder de voorwaarde, dat het leven worde doordrongen van den geest van het evangelie. De verwerkelijking van onze stille gedachten en heilige droomen van een algemeen heerschend geluk op aarde, is niet anders denkbaar dan in den weg eener gestadige bemoeienis om het rijk Gods op te richten, eerst in ons hart en dan in het hart van „de anderen." Bij het ontbreken dezer voorwaarde zullen ook de schitterendste resultaten der civilisatie slechts schijnbare, gewaande, overwinningen zijn. De ervaring bewijst ons dit immers schrede voor schrede.

Hebt gij uzelf wel eens op de volgende gedachte betrapt: Wat zijn er toch op aarde vele mooie plekjes natuur, oorden met een gezegend klimaat en met vruchtbaren bodem, waar alles door God geschapen schijnt tot een leven van onbekommerd genot, en waar tóch tranen vloeien, zuchten hijgen, en vervloekingen aan den bitteren mond ontglippen? Hoe verwonderlijk snel zijn gegroeid, en groeien nog steeds allerlei vruchten der kuituur tot verfijning van het levensgenieten, en toch komt het geluk er geen handbreed nader door, ja, het schijnt meer en meer weg te deinzen 1

De sombere filosofie van Schopenhauer en Hartmann, waarin

Sluiten