Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

„O ja, — dat weet ik," lachte de Moor, — „in dat opzicht zijn jullie matadoren "

En toen ging hij op een ironische manier aan het tellen:

„Ge hebt: tegen de zon — een parasol; tegen den regen — een paraplu; om te gaan — een wandelstok; om te zien — een bril; om zacht te zitten — een veeren kussen; wanneer ge tandpijn hebt — een dokter; bij den dood — een grafteeken.... ge hebt een massa dingen, die ge niet meer missen kuntJ Wat zijn jullie voor menschen! Eigenlijk zijt ge niet meer dan groote kinderen 1.... Neen, ik wil niet ruilen. Ge hebt meer comfort, maar minder geluk dan wij!"

Vestig nu ook uw aandacht op de volgende kombinatie: De Indiaansche roodhuiden stellen zich het leven aan de andere zijde van het graf vóór als een vervolg op het aardsche leven. De groote Geest — zoo meenen zij — brengt hen in prairiën vol wild, waar ze volop jagen en smullen kunnen.

Zoo ook de vechtlustige Maori's in Nieuw-Zeeland — voor hen is het leven na den dood één groote vechtpartij, die voor de zaligen altijd weer in de overwinning eindigt

De oude Germanen hebben ook dergelijke paradijsverwachtingen.

Deze voorbeelden bewijzen, dat de genoemde volkeren, op' hun zéér lagen trap van kuituur, in vergelijking met ons, heel wat tevredener zijn met hun leven dan wij. Zij stellen zich den hemel, — die bij andere volken in het tooverlicht van regenboogglansen verschijnt, — slechts voor als vervolg, verbeterde editie, van het aardsche leven.

Laten wij nu onszelf afvragen, of wij ook maar eenigermate tevreden zouden zijn, ons tegenwoordig bestaan, eenigszins geaccentueerd, hiernamaals terug te vinden ? Zal het den arbeider invallen zich het hiernamaals voor te stellen als een groote spinnerij of ijzergieterij; den soldaatjals een reeks parades, veldtochten en manoeuvres; den beambte, als een grenzeloos departement;

Sluiten