Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

een verschrikkelijken prijs, den prijs van vele menschenlevens, die vroegtijdig vernietigd worden.*)

Ook in dit opzicht geldt het woord van Jezus: Wat baat het den mensch, zoo hij de geheele wereld gewint, en hij lijdt schade aan zijne ziel.

Tot deze waarheid, — die tegelijk een wet is, — den menschen nader te brengen, hen voor die waarheid te doen gevoelen, zoodat zij ze innerlijk als waarheid ervaren, — dit is de onmetelijke, zoowel voor het persoonlijke als maatschappelijke leven belangrijke, taak, die de boodschapper van net evangelie op zich neemt en, uit liefde tot God en den mensch, volbrengt.

Ziet, zóó deed Jezus.

Zoo bad Jezus:

„Onze Vader, die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde."

Dit is de ópen-baring van het nieuwe leven, — dit is het perspektief van de nieuwe toekomst.

Wanneer wij ons leven zóó wilden inrichten als Jezus ons geboden heeft te verlangen, te bidden, dat het zijn zal, dan zou het leven niet zijn de onafgebroken kamp om de beste plaats, het grootste brok, den hoogsten rang, — dan zouden wij niet hebben de eeuwige antithese tusschen door overmatige inspanning stervende menschen8), en door óver-

') Misschien zou de schrijver overtuigender geweest zijn, wanneer hij niet op de zoo noodzakelijke maatschappelijke faktoren als kolen en ijzer, maar op de produktie van verlammende luxe had gewezen. Deze luxe kost levens, maar vermoordt nog veel meer levens. W.

2) De 8-urige arbeids-dag was, toen Dr. P. dit schreef, nog niet „veroverd". Het jammerlijke is, dat deze menschwaardige arbeidstijd veroverd moest worden, afgedwongen van de machthebbers, — en dat de schandalige internationale verhoudingen oorzaak zijn, dat misschien weer een deel van het gewonnene moet teruggegeven worden, omdat de maatschappij de nieuwe regeling nog niet verdragen kan. W.

Sluiten