Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

En daarom waarschuwt hij tegen het roekeloos zich overgeven aan den hartstocht voor de sociale goederen en belangen.

Bij kleine kinderen of wilden mag het verschoonbaar zijn, dat ze zich laten meeslepen door het spel, — dat ze een belachelijken ruil doen, omdat ze de waarde der dingen niet kennen, — de redelijke mensch, in wien het zelfbewustzijn ontwaakt is, begaat een misdaad, wanneer hij den eeredienst van het lichaam stelt boven den eeredienst van de ziel.

Aan den ingang van het paradijs, waarnaar wij smachten, en dat ook voor den mensch bereikbaar is, staat het woord: „Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en alle dingen zullen u toegeworpen worden."

Er is geen kuituur mogelijk zonder kultus, geen menschengeluk zonder eeredienst, — de mensch kan niet zonder God. Wie God dient, dient ook zichzelf.

Want de dienst van God is niet het offeren en verliezen van tijd en goed. God wordt niet gediend door menschenhanden, als iets behoevende. God heeft geen behagen in mooie kerken, goudglanzend kaarslicht, met juweelen versierde altaren. God verlangt geen bedevaarten en hongerdagen.

Wanneer wij dat laatste doen, zoo is het alleen voor ons zelf, een middel tot het „stemmen" onzer ziel, tot het opvoeden van ons hart.

De dienst van God sluit in zich, brengt met zich mee, den opbouw van onszelf, de ontplooiing onzer menschelijkheid. Wie God heeft, heeft zichzelf, als mensch 1

Dienst van God is verwantschap met God, gelijken op God, want: Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien.

Sions hoogten zijn alleen bereikbaar voor hem,

Die zijne werken niet om geld Te koop biedt, noch zich laat verkoopen, Geen sluwheid stelt tot maatstaf van zijn leven, Noch wreedheid noodig acht voor zijn triomf.

Sluiten