Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij zijt allen één in Christus Jezus".

Met deze woorden van den grooten heidenapostel werd het nieuwe tijdperk der wereldgeschiedenis geopend.

De erkenning van de gelijkwaardigheid van alle menschen voor God heeft op onze Europeesche beschaving een beslissenden en onuitwischbaren invloed gehad. Zij is oorzaak geworden van de verzachting der onteerende en beleedigende klasse-tegenstellingen. Zij heeft den verdrukten het besef van hun menschelijke waarde teruggegeven, en hen op den weg naar de vrijheid geleid.

Benjamin Kidd, de schrijver van het bewonderenswaardig knappe en origineele boek: „De Sociale ontwikkeling", — merkt op: „Wanneer wij ons de vraag stellen, waarin eigenlijk de ontwikkelingsgeschiedenis der Europeesche wetgeving bestaat, dan zullen we zeer interessante dingen ontdekken. De geheele geschiedenis dezer periode kan men in weinige woorden samenvatten. Het is eenvoudig de geschiedenis van koncessies, die geëischt werden door de partij, welke de zwakste positie innam, omdat ze hoofdzakelijk bestaat uit de lagere klassen, die tobben met een zwaar en moeilijk lot, — het is de geschiedenis van koncessies, gedaan door een partij van macht, van kapitaal, van ijdel leven, een partij, die zonder twijfel onvergelijkelijk veel sterker was dan de andere."

Het groote succes, dat de partij der verdrukten had, was niet zoozeer het gevolg van de standvastigheid der pogingen, maar veeleer het resultaat van de stille kracht der altruistische gevoelens, die onze beschaving begonnen te dóórdringen, en die aan de sterkere en rijkere klassen langzamerhand ontnamen het geloof in de gerechtvaardigdheid van hun bevoorrechte positie. Onder invloed van deze nieuwe ideeën geven de sterkeren langzamerhand hunne posities op, ze willigen in, ze beginnen de rechten te deelen, die zij vroeger voor zich alleen

Sluiten