Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

opeischten lh Hierin ligt de feitelijke beteekenis van het verrassende verschijnsel in de geschiedenis der christen-volkeren; een verschijnsel, dat in de wereldgeschiedenis voor Christus tot de onmogelijkheden behoorde.

Want waardoor is alleen mogelijk de achting voor de rechten der zwakkere broeders, het medelijden met de stiefkinderen van het lot, die niet uitverkoren waren tot het bezit der geluksgoederen ?

Vóór alle dingen — door de verbreiding van de leer van de gelijkheid van^alle menschen voor God, en van de liefde Gods tot behoud van alle zielen. Het geloof aan deze waarheid, dat ieder, ook de allerellendigste, een onsterfelijke ziel heeft, die naar het beeld Gods geschapen is, en die Jezus zoekt te redden met zijn bloed — dit geloof noopt ons in iederen mensch een broeder te zien en hem onze achting te bewijzen, — dit geloof maakt het onmogelijk met een kalm geweten hem aan zijn lot over te laten.

„Ziet toe", zei Jezus, — „dat gij niemand van deze kleinen veracht."

Ontneem den mensch dit geloof, en hij zal ophouden voor den mensch een naaste te zijn, — hij zal de anderen slechts zien als cijfers in een onmetelijke som, als radertjes in een reusachtige machinerie. Hij zal de menschen niet beoordeelen naar hun innerlijke waarde, maar alleen naar het betrekkelijk nut, dat ze hebben voor een zeker maatschappelijk doel.

Laat ons het volgende voorbeeld nemen.

Stel, dat één der grootste geleerden, schrijvers of kunstenaars — laat ons zeggen een man als Pasteur (de uitvinder

l) Of de schrijver hier niet een weinigje te naïef de sociale evolutie bekijkt? De maatschappelijke verbeteringen schijnen over het geheel, in het licht der geschiedenis, veel meer een kapituleeren van de z.g. bevoorrechte klasse voor de onweerstaanbare kracht der georganiseerde arbeidersklasse.

Er ztjn echter uitzonderingen, en — in Rusland was de arbeider inderdaad de machtelooze. ^ " •

Sluiten