Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

geboren gelijkheid van alle menschen, die in de sociale ontwikkeling onzer beschaving een zoo beteekenisvolle rol speelt, is naar haar wezen slechts een produkt van het verstand. Rede en ervaring bevestigen haar niet. We hebben hier te doen met een eigenaardig produkt van een godsdienstig systeem, waarop heel onze civilisatie gegrond is, namelijk het christendom." *)

Met één woord: het christendom is de krachtbron van de zedelijke wedergeboorte, niet slechts voor de persoonlijkheid, maar voor de geheele menschheid. Het christendom is de fondamenteele kracht tot onvermoeiden groei der kuituur en van den socialen welstand.

Neemt de klaarste, de meest verlokkende, toekomstdroomen van de edelste en meest zich opofferende vrienden en leiders der menschheid, en versterkt ze tot welken graad gij ook verkiest, — en ge zult toch niet vinden de machtige, onweerstaanbaar aantrekkende perspektieven, die het evangelie opent, namelijk de aanbreking, de opbouw, van het rijk Gods op aarde.

Wanneer wij het wezen van Jezus' blijde boodschap goed vatten, zullen we het verstaan, dat aan de menschheid nooit grootscher taak gesteld is, en ook nooit gesteld kan worden, dan die het evangelie ons voorstelt in de woorden:

Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid!

') Het zou zeker niet ondienstig zijn geweest, wanneer de schrijver eenigszins nader ware ingegaan op de onderscheiding tusschen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het hoofddoel van zijn betoog is echter duidelijk. De anti-evangelische levensopvatting verwerpt beiden. w.

Sluiten