Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

die tot dusver aan de menschen vreemde ziele-stemming, die breuk met een verachtelijk verleden, en dat hijgen naar het nieuwe leven ?

- Ik ben niet gekomen, om door verbazingwekkende teekenen het verstand der menschen te verheffen tot een hooger niveau van -kennis, maar om door het ,'voorbeeld van mijn leven de harten te winnen voor het rijk Oods.

- Mijn taak is het den mensch op te wekken, en den ganschen stroom van hun persoonlijk en sociaal leven te onderwerpen aan den invloed van den allerheiligsten wil des hemelschen Vaders.

- Wie mij wil navolgen moet al wat laag is haten, sterven aan de zonde, en met gelouterde ziel op den nieuwen weg gaan. Tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. —

• * *

„Het leven" is in zekeren zin een schepping van den mensch, — het bestaat gelijk de mensch het creëert. Ook het karakter wordt bepaald door de richting, die de menschelijke natuur kiest.

Wanneer de wereld wil, dat de organisatie, de funktioneering, van het leven veranderd wordt ten goede, zoo moet ze beginnen met den grond des levens te beteren. Het niveau moet verhoogd. De richting moet veranderd. Maar vooral: het ik moet zich anders orienteeren.

Dit is de door Jezus geeischte wedergeboorte.

Om den menschelijken geest van de noodzakelijkheid van die gezindheids-verandering te overtuigen, heeft Jezus de beroemde bergrede gehouden.

Deze bergrede is het tegendeel van vrome fantasiën, die de aandacht aftrekken van het aardsche.

Sluiten