Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

De vroegere moraal was op zijn best: Ge moet den naaste liefhebben, en uw vijand moogt ge haten.... maar ik zeg u: Hebt alle menschen lief, ook uwe vijanden, — haat alleen uwe booze daden. Vervolgt alle boosheid, roei de leugen uit, het adderengebroedsel van tirannie en farizeïsme.

Leert dit, dat de vervolgers er erger aan toe zijn dan de vervolgden. Want wie den ander verdrukt, sluit zichzelf buiten het koninkrijk Gods. Hun ziel is verhard, hun geest verstokt. Zij weten niet wat zij doen. Bidt voor zulke menschen, en doet wel dengenen, die u haten.

Laat ons hiervan ons klaar bewust zijn, dat geen enkele menschelijke daad, niet één woord, niet één gedachte, zelfs geen roering van het hart, spoorloos verdwijnt. Er is op geestelijk gebied zoo iets als een groote voorraadschuur, waarin alles bewaard blijft.

Alle werking der ziel, - ook de geringste, — heeft een uitwerking, er gaat een invloed van uit in de een of andere richting, ten goede of ten kwade. Het leven in ons en rondom ons wordt door onze gedragingen bepaald.

Dit is een vaste, onveranderlijke, wet.

En daarom is het van belang getrouw te zijn, zoowel in het kleine als in het groote.

Daarom blijft de konklusie van al de redenen van Jezus het groote woord, het evangelische gebod: Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid.

Met het rijk Gods kan niet gemarchandeerd worden. Hier is geen kwestie van geven en nemen. Wanneer het niet indringt in het vleesch en bloed des menschen, - wanneer het niet

„.2. °uit8che vertaler maakt de opmerking, dat de omschrfllu&Jtiï*- ?etrT ïier geefï van de bergrede door haar eenvoud en

Sluiten