Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

Het rijk Gods komt niet eerst met uiterlijk gelaat, zoodat men zegt: Ziet, hier is het, of daar is het! — Het rijk Gods is binnen uliedenl

De geschiedenis van het rijk Gods is, strikt genomen, de geschiedenis der menschelijke ziel.

Het voornaamste speelt zich af in de verborgen diepten van het menschelijke hart, en de uitwendige voorwaarden en verhoudingen hebben slechts een ondergeschikte rol.

Het onstaan en de wasdom van het rijk Gods worden bepaald door de innerlijke eigenschappen van den mensch.

Noodig is een zedelijke gesteldheid der ziel, een neiging des harten, die Jezus noemt een trekking des Vaders, want hij zegt: „Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekke".

Daaruit is het te verklaren, dat menigmaal de ééne mensch, trots de meest gunstige voorwaarden tot aanneming der waarheid, niet gelooft, en de ander, niettegenstaande de meest ongunstige omstandigheden, de waarheid wel aanneemt.

De gelijkenis van den zaaier geeft van deze zielkundige gesteldheden een voortreffelijke toelichting.

De zaaier strooit met een taktische handbeweging het zaad op den akker.

Het is overal hetzelfde kiemkrachtige zaad, dat daar neervalt. Maar het resultaat is heel verschillend. Op den platgetrapten weg komt het zaad niet eens in den grond. Op de steenachtige plaatsen verdort het. Tusschen de doornen wordt het verstikt. En slechts het deel, dat in de goede aarde valt, brengt het tot vrucht.

Het verschil ligt dus niet in het zaad, maar in den bodem. Zoo is het ook met het rijk Gods en het evangelie. Wanneer het eenmaal in de goede aarde teland gekomen is, kan het niet meer verstikken. Het bereikt, trots alles, zijn doel.

Sluiten