Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

Nog kort geleden hebben wij het kunnen zien hoe de vertegenwoordigers der christelijke kuituur het hebben bestaan het evangelie met den gepantserden vuist te verdedigen.

Erger kan het niet. *)

Toen Jezus zijne jongeren uitzond in de wereld met het evangelie, zeide hij: „Ziet, ik zend u als schapen onder de wolven,.... wees oprecht als de duiven".

In de tegenwoordige kuituurzending, die van de z. g. beschaafde volken op de z. g. achterlijke volken uitgaat, zijn de schapen vervangen door pantserschepen en de duiven door de kanonnen van Krupp.

Er is in de houding van de kuituurwereld ten opzichte van zoodanige godslasterlijke verminking van Jezus' fondamenteele leer iets karakteristieks.

Wanneer iemand het zou wagen de Sixtijnsche Madonna met zwavelzuur te vernielen, gelijk men dit in Weenen met één van de kunstwerken van Wereschtschagin gedaan heeft, — wanneer iemand het gewaagd had de Appollo van Belvedère of de Venus van Milo te vergruisden, of wanneer iemand het Vatikaan had vernield, — hoe zou de beschaafde wereld in toorn ontsteken, — wat zou men schreeuwen van „ruw vandalisme", en de bliksems der verachting slingeren naar den onverlaat 1

Maar de brutale schending van [de hoogste waarheid, die daar gepleegd wordt voor het oog der geheele menschheid, brengt niemands geweten in opstand, kwetst niet het zedelijk gevoel, — wekt hoogstens een twijfelachtig schouderophalen. —

Is dit niet een overtuigend bewijs van de zedelijke gevoelloosheid van de geciviliseerde massa?

') De schrijver doelt waarschijnlijk op de gemeenschappelijke actie der Europeesche mogendheden tegen China in 1900. Hij had nog frappanter voorbeelden kunnen kiezen, n. 1. den broedermoord van het Engelsche ras op de Zuidafrikaansche boeren. Enzoovoort 1.... W.

Sluiten