Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

De hoeveelheid arbeid zal daardoor in hooge mate toenemen omdat alsdan alle menschen zullen arbeiden. De mogelijkheid wordt geopend, dat niet slechts de uitverkorenen, maar allen in volle mate kunnen genieten van de goederen des levens' Wanneer de maatschappij aan een ieder de eischen stelt in evenredigheid met zijn kapaciteiten, zal zij ook in staat zijn ieder naar zijn behoeften te bevredigen. —

Deze opvatting is zeer oud, en telt in de rijen van hare tolken vele eminente denkers uit verschillende tijdperken onder alle beschaafde volkeren.

De Orieksche wijsgeer Plato, de Engelsche rijkskanselier, Thomas Moore, de geleerde Italiaansche monnink Campanella en een heele reeks Fransche, Duitsche en Amerikaansche schrijvers en politici van de 19de eeuw, hebben tot in de geringste détails het plan van een wedergeboorte der mensch-

ontwikkeTd' middCl ^ gr°ndige S°Cia,e V£randerin** ^Wat de bijzonderheden aangaat heeft iedere schrijver weer zijn eigensoortige ideeën, maar in het algemeen stemmen allen merin samen, dat zij aannemen de noodzakelijkheid het gansche

Ü?m Tande!;en in een werkend ^Ser, een leger van den arbeid, welks ondernemer en beheerder de staat is

Velen beschouwen den staat als den regent en opzichter met slechts van het gezinsleven, maar ook van het persoonlijke leven der burgers. De staat bepaalt voor ieder den aard van zijn arbeid. Hij beslist over zijn woonplaats, voedt de kinderen op, en schept ook naar eigen goedvinden de echtverbintenissen 11

') Vergel. Campanella: „Het zonnen-rijk."

W.

Sluiten