Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

De individualiteit wordt dus op zijde gezet De maatschappij en de staat absorbeeren ze geheel

Een kleurrijk beeld van een zoodanigen economischen ómbouw der maatschappij, gelijk deze tegenwoordig vrij algemeen gepropageerd wordt, vinden wij in den roman van Bellamy, die bij zijn verschijning groot opzien gebaard heeft _ namelijk: „Een terugblik," of: „De toekomende eeuw."

In dezen gezelligen en levendig geschreven roman is op bewonderenswaardige wijze gelet op allerlei vragen en bijzonderheden, als de inrichting der woningen, de verdeeling van den arbeid, zoodat een ieder zijn aandeel krijgt in het vuile en moeilijke werk, en voorts wordt ook de kwestie behandeld hoe ieder een zoo eerlijk mogelijk deel krijgt van de levensvreugden.

Alleen is één ding vergeten 1

De mensch zelf.

Het karakter van zijn inwendige wereld.

Het door Bellamy ontworpen plan van een idealen opbouw der maatschappij zou geheel kunnen worden aanvaard, wanneer de mogelijkheid bestond, dat iedere persoonlijkheid op ideale wijze, consciëntieus, de hem door den staat opgelegde plichten nakwam. > -;'

Wanneer wij echter aannemen, dat de groote meerderheid der burgers, — wanneer zij niet worden opgezweept door den nood of door een strengen drijver, — het liefst het sociale vermogen verbruikt tot bevrediging van hunne behoeften, en zich zeker niet druk zal maken om, naar de mate van hunne krachten, het sociale vermogen op peil te houden of te vermeerderen, — zoo stort de prachtig gekonstrueerde en zeer gekompliceerde sociale machine, — gelijk

«ï Dit eeldt alleen van de konsekwente systematici. Er zijn ook socialistische Idealisten, die zekere ruimte scheppen voor het persoonlijk initiatief.

Sluiten