Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

zij door Bellamy en zijn geestverwanten uitgedacht is, — in elkaar als een kaartenhuis.

De geschiedenis heeft daarvan reeds meer dan één voorbeeld gegeven J).

De treurige mislukking van de kolonies van Cabet in Texas en in Illinois, — van de volksplantingen van Owen in Indiana, — van de maatschappij-pogingen naar het plan-Fourier in Frankrijk, — bevestigt de opinie van den bekenden Belgischen economist Lavelais over den roman van Bellamy: „De droomen van dezen schrijver zullen altijd een utopie blijven, zoolang hét hart van den mensch zelf niet een grondige verandering ondergaan heeft."

Lebon, de schrijver van het boek: „De psychologie van de volkeren en de rassen", zegt: „Alleen in de hoofden van obskure volksmassa's en in den engen gedachtencirkel van een fanatikus kan de idee standhouden, dat groote idealen zouden kunnen worden verwerkelijkt door regeeringsbesluiten."

Veeleer is het omgekeerd, dat de staatkundige bepalingen aan de veranderingen, die zich reeds in de volkszede en in de publieke opinie voltrokken hebben, een wettige sanktie geven.

Over het algemeen volgen zij de plaatsgrijpende veranderingen, maar zij veroorzaken ze niet.

Wettelijke verordeningen brengen geen wijziging in de gedachtenwereld der menschen.

Te meenen, dat de regeeringsvormen een beslissende beteekenis hebben voor het lot van een volk, is kinderlijke fantasie.

') Men zou hier kunnen opmerken, dat er onderscheid behoort te worden gemaakt tusschen de uitvoerbaarheid en het beginsel van een Pij"1'. — De tegenwoordige maatschappij-vorm is een werkelijkheid, maar het is een slechte werkelijkheid, want de grondslag is egoïsme. Van deze gedachte uitgaande verschijnt de reformatie der maatschappij niet als een zeker soort idealisme, maar als een plicht In vroegere uitspraken heeft Dr. Petrow duidelijk te kennen gegeven, dat hij ook oo dit standpunt staat W.

Sluiten