Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

Wanneer er in het evangelie sprake is van kruisdragen en kommer in het leven der discipelen van Jezus, dan wordt dit leed niet beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van het rijk Gods, maar als het resultaat van de vijandschap tegen dat rijk van den kant der wereld.

Het gaat hier niet om een gewenschte noodzakelijkheid, maar om een betreuringswaardig verschijnsel. De weg der waarheid is altijd een zware weg. Hij gaat door fouten en afdwalingen. Meeningsverschillen en controversen zijn onvermijdelijk.

Het rijk Gods is het rijk der waarheid.

De macht van de leugen is geweldig, en zonder kamp geeft de boosheid haar gebied niet over.

Alle krachten roept de haat in het geweer tegen liefde en waarheid.

Zoowel fysische als moreele smarten zijn het gevolg van dezen strijd.

De groote lijder van Golgotha heeft het voor zijn volgelingen niet verborgen.

„Gelijk zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen", zegt Jezus.

Maar deze vervolgingen behoeven het licht onzer verwachtingen niet te verduisteren.

Nooit kan een verdrukking het eens begonnen werk verstoren, den opbouw van het rijk Gods tegenhouden.

Gelijk de nachtschaduw vlucht voor den overwinnenden zonsopgang, zoo moet het booze verdwijnen, waar het goede wortel schoot.

Moerasdampen, en kwalmen van brandend stroo, kunnen voor een tijd de sfeer benevelen, maar de wind verstrooit ze, en de hemelen stralen weer in onverwoestbare schoonheid.

Huichelarij, leugen en geweld, hebben Jezus aan het kruis gebracht, ze hebben zijn graf met een steen afgesloten, een

Sluiten