Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

zegel erop gezet, en een wacht daarbij gesteld, —maar het duurde kort, — Jezus stond op, en met hem triomfeerde de waarheid.

Geen kracht is in staat de waarheid duurzaam tenonder te houden. Er is geen staketsel, dat den triomfmarsch der liefde de eeuwen door zou kunnen breken.

Wat kan het hart vroolijker doen kloppen dan het geloof in de eindelijke zegepraal van de liefde en de gerechtigheid ?

Zij, die van deze overwinning in hun binnenste zeker zijn, zullen met geestdrift den dood in het koude aangezicht zien, — als het moet, getroost de vuurmijt beklimmen, en onder de handen van den beul zullen ze spreken: „Het is beter met de rechtvaardigen te lijden, dan de vreugde te deelen met de goddeloozen."

In hun overtuiging van de overwinnende kracht der eeuwige goddelijke waarheid, zullen zij het tegenwicht vinden voor de neerdrukkende kracht van het persoonlijke échec.

Gaat naar de oud-christelijke katakomben, — daar rust het overschot van duizenden martelaars, die door folteringen zijn gebroken, — leest de opschriften der graven, en ge zult nergens vinden eenige heenwijzing op het lijden der ontslapenen of op de verschrikkingen van den dood.

Daar ziet ge symbolen van vrede en zaligheid: een duif, een herder, een lam, wijnstokranken en leliën des velds.

Zoodanig zijn onder deze donkere gewelven de zuchten opgelost in een vreugdige hymne van het overwinnend geloof.

Het aanschouwen van den, over de wereld aanlichtenden, dageraad van het rijk Gods stelt den christen in staat smart en teleurstelling te vergeten.

Hij weet, dat het goddelijk rijk niet anders veroverd wordt dan met geweld (Matth. 11 : 12), en daarom schrikt hij niet terug voor de botsing, die hem wondt.

Iedere vergotene traan, iedere droppel zweets, van den strijder is een nieuwe schrede voorwaarts, — een loon op de moeite.

Sluiten