Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muntende leidsman; hij koos, uit de Witt's omvangrijke briefwisseling, de stukken die het best de persoonlijkheid van zijn held doen kennen; en hij geeft daarbij, in het kort, de noodige historische toelichtingen." Onze Eeuw.

Multatuli, Brieven. Bijdrage tot de kennis vatj^zijn leven. (In 10 deelen geïllustreerd). 1.6.— t/L 10.—

Bij maandelijksche afbetaling van één gulden waarbij men het geheel onmiddellijk in zijn bezit krijgt, ƒ 0.50 extra.

TAAL- EN LETTERKUNDE, § I KRITIEK 1

Dr. Frans Bastiaanse, Overzicht van de Ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Met bloemlezing en illustraties.

Deel I. Middeleeuwen (2e dr.) I. 2.45 K. 3.35 Deel II. 17e en 18e Eeuw. I. 2.45 K. 3.25

H. L. Berckenhoff, Kunstwerken en Kunstenaars.

I. 1.20 C. 1.70 L. 1.85 „Pittig en frisch werk van den zoo bekenden muziekkritikus.'

Dr. J. D. Bierens de Haan, Goethe's Faust. Een studie. I. 0.55 C. 1.05

„Zoo heeft dr. Bierens de Haan deze dingen gezien, zoo heeft hij ze aan ons gegeven en wij mogen hem dankbaar zijn...." K. C. Bouman-Winkler in De Gid».

Emmanuel de Bom, Het Levende Vlaanderen. (Met 29 illustraties). I. 1.40 C. 1.90 L. 2.05

„Schetst ons het geestelijk leven van Vlaanderen als een machtig brok volkscultuur, een cultuur die door geen macht ter wereld is ten onder te brengen."

„Een uitgave van beteekenis, die waarlijk in staat is ons te toonen wat Vlaanderen kan en wat het is."

Vragen v. d. Dag.

M. H. van Campen, Over Literatuur. Critisch en Didactisch. I. 1.20 C. 1.70 L. 1.85

„Deze prachtige, wijze woorden.... zij zijn een program en één waaraan dit buitengewoon zuivere, critische werk, boeiend en belangwekkend als sinds Busken Huet zijn lite-

Sluiten