Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.... „zijn studies, met den voornamen, eigenaardigen en hoog-geestelijken toon die hem eigen is, — teer-, en diep-, en heftig-indringend." /s. Querido.

L. SlMONS, Studies en Lezingen. I. 1.40 C. 1.90

Inhoud: Georg Meredith - William Morris - Hendrik Ibsen - Bernard Shaw - Vondels Jeftha - Vondels Gijsbrecht van Aemstel - Molière's Vrek - Molière's Tartuffe Lezingen.

.... „Wat hij doet is het verspreiden van waarlijk vrijzinnige, gezonde en nooit genoegzaam aangeprezen beginselen " De Telegraaf.

Voordragen en Tooneelspelen. I. 0.10

Voordragen II. Toegelicht met voorbeelden.

I. 0.10

De Ontwikkeling van het Tooneel en van het. Drama. Deel I en II (tot 1625), 600 pag., 22 ill., 2 dln. Tezamen I. 3.30 C. 3.80 L. 3.95

„Geeft een overzicht van de ontwikkeling van het Drama en het Tooneel in het Oosten, Griekenland, de Romeinen, Middeleeuwen, 16e E. (Vooral Engeland, ook Nederl. en Spanje)."

Vondels Dramatiek (In Band 4 v. Vondels SpeÏen2 I. 1.20 C. 1.70 L. 1.85

Albeet Verwey, Inleiding tot de nieuwere Nederlandsche Dichtkunst (5de druk 21/23ste duizend)

I. 1.40 C. 1.90

Dr. C. G. N. de VOOYS, Spreken en Schrijven in Noord- en Zuid-Nederland. I. 0.25

„Een brochure geschreven naar aanleiding van het geschrift van den heer Scharten „Het Spellingvraagstuk."

Prof. J. J. G. Vübtheim, Grieksche Letterkunde. Geïllustreerd. I. 1.40 C. 1.90

„De behandelde onderwerpen zijn met groote kennis en met levendigheid bewerkt; we voelen er den schrijver in die zijn stof "beheerscht." Alg. Handelsblad.

Grieksche Lyrische Dichters en hunne Poëzie.

I. 2.75 K. 4.—

„Uit Leiden komen machtige impulsen tot vernieuwing der belangstelling voor de ouden." Tijdspiegel.

„Een heel belangrijke en origineele studie."

Vlaamsch Heelal.

Sluiten