Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingmar meende te begrijpen, hoe Hellgum al dien tijd Gertrud had zoeken te naderen, en strikken gespannen had om haar te vangen.

„Maar hoe moet het nu met mij?" vroeg Ingmar opeens. Er klonk een wonderlijke hulpeloosheid uit zijn stem.

„Je gaat met ons meê," zei Halfvor snel. „Nu is Hellgum gekomen, en als je maar met hem praat, wordt je bekeerd."

,,'t Zou kunnen zijn, dat ik me niet wou laten bekeeren," zei Ingmar.

Halfvor en Karin zwegen plotseling.

,,'t Zou kunnen zijn, dat ik geen ander geloof dan mijn vader zou willen hebben," herhaalde Ingmar.

„Je moet niets beslissen, voor je met Hellgum gesproken hebt, zei Karin. . .

„Maar als ik me nu niet bij jelui aansluit, dan wil jelui me zeker niet in huis houden?" zei Ingmar en stond op.

Toen ze niet antwoordden, was 't Ingmar alsof alles plotseling om hem heen losliet, maar daardoor juist richtte hij zich fier op en zag er moediger uit. „

,,'t Is 't beste nu maar in eens te weten waar ik aan toe ben,

dacht hij. , Halfvor en Karin zagen elkaar aan. Beiden waren ze bang wat

te zegsen.

„Je moet goed onthouden, Ingmar, dat er niemand in de wereld is waar we meer van houden dan van jou," zei Halfvor. '„Jawel, maar hoe gaat 't met de zagerij?" vroeg Ingmar koppig.

„Je moet maar eerst alle timmerhout klaar zagen, Ingmar.' ,

Toen Halfvor zoo ontwijkend antwoordde, begon Ingmar te begrijpen, waar ze heen wilden. *

„Zal misschien Hellgum later de zagerij pachten?'

Halfvor en Karin waren geheel in de war gebracht door Ingmars heftigheid. Sinds hij dat van Gertrud gehoord had, was er met hem geen praten geweest.

„Laat Hellgum nu met je praten," zei Karin kalmeerend.

,,Hij mag gerust met mij praten, maar ik zou toch graag weten, waar ik me aan te houden heb."

„Je weet wel, dat we 't goed met je meenen."

„Maar Hellgum zal de zagerij pachten," zei Ingmar.

„We hebben een geschikt werk voor Hellgum nooaig, zoodat hij" hier in 't land kan blijven. We hadden gedacht, dat hij en jij compagnons zouden worden, als jij 't ware geloof zoudt willen aannemen. Hellgum is een flink werkman."

„Sinds wanneer durf je niet ronduit meer praten, Halfvor? vroeg Ingmar. „Ik vraag je alleen of Hellgum de zagerij hebben moet?"

106

Sluiten