Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge herinnert u, dat de bouwvallen, die 't veld bedekken, ruïnen 'zijn van gevallen koningsburchten; dat de heuvel vlak over u de berg der ergernis is, waar Salomo zondigde, dat het dal voor uw voeten het diepe dal van Hinnom is, en eenmaal tot den rand gevuld geworden is met lijken van menschen, die in Jeruzalem vermoord werden, toen de stad door de Romeinen werd verwoest.

't Is een wonderlijk gevoel daar te staan. Men hoort het oorlogsrumoer, groote legers trekken op tot een aanval op de muren, koningen rijden voort op hun strijdwagens. Dai is 't Jeruzalem van geweld en macht en krijg, denkt ge, en ge rilt van al de bloedige dalen en de ellende, die voor uw geest opstijgen.

't Kan gebeuren, dat ge een oogenblik meent, dat dit 't Jeruzalem is, dat menschen doodt. Maar al gauw haalt ge de schouders op, en zegt: „Dat is onmogelijk. Het is al lang geleden dat hier die zwaarden kletterden en het roode bloed stroomde."

En ge gaat verder.

Maar zoodra men om den hoek van den muur, en aan t oostelijk deel van de stad komt, ziet men heel iets anders. Nu komt men aan de heilige zijde. Hier denkt men alleen aan oude hoogepnesters en tempeldienaars. Binnen den muur ligt de Joodsche klaagplaats, waar de Rabbijnen in lange rood of blauw fluweelen kaftanen staan, en weenen over Gods oordeel. Daar verheft zich de berg van Moria met de heerlijke tempelplaats. Buiten den muur daalt het terrein tot in 't dal van Josafat, met al zijn graven en aan den anderen kant van 't dal ziet men Getsemané en den Olijfberg, vanwaar Christus naar den hemel opsteeg. En hier ziet men de pilaar in den muur, waar Christus zal staan op den dag des oordeels, en 't eene eind van een langen, haarfijnen draad vasthouden, terwijl Mohammed op den Olijfberg zal staan, en 't andere eind vasthouden. Maar de dooden zullen genoodzaakt zijn over dien draad te gaan, die boven 't dal van Josafat gespannen is, en de rechtvaardigen zullen komen aan de andere zijde van 't dal, maar de onrechtvaardigen zullen neerstorten in 't vuur van Ge-

henna. f , , , ,.

Als ge daar staat denkt ge: „Dit is 't Jeruzalem des doods, t Jeruzalem van 't laatste oordeel, hier openen zich hemel en hel. Maar een oogenblik later zegt ge: „Dit is ook niet het Jeruzalem, dat menschen doodt. De bazuinen van 't laatste oordeel zijn versleten, en 't vuur van Gehenna is gebluscht."

En ge gaat al maar voort langs den ringmuur en ge komt aan de noordzijde der stad. Daar loopt de weg over dorre, woeste, eentonige streken. Hier ligt de naakte heuvel, die 't werkelijke Golgotha zijn moet; hier ligt de grot, waar Jeremia zijn klaagliederen dichtte; hier vindt men binnen de muren den vijver van Bethseda; hier sluipt de Via Dolorosa voort onder duistere gewelven. Hier

224

Sluiten