Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is 't Jeruzalem van de troosteloosheid, het lijden, van zielestrijd en verzoening.

En ge blijft een oogenblik staan, en ziet op al die strenge somberheid. Dat is toch ook 't Jeruzalem niet, dat menschen doodt, denkt ge — en ge gaat verder.

Maar gaat ge dan voort naar 't noordwesten — wat een verschil ! Hier verheft zich 't nieuwe gedeelte van de stad, dat buiten den muur ontstaan is: de statige zendingspaleizen en de groote hotels. Hier liggen de ver uitgestrekte gebouwengroepen der Russen, kerken. en ziekenhuizen en een reusachtig gastenhuis, dat twintigduizend pelgrims herbergen kan. Hier bouwen consuls en priesters fraaie villa's; hier dwalen pelgrims tusschen de kramen vol heilige koopwaar. Hier zijn plantages en lichte breede straten, hier rijden wagens, hier liggen winkels, banken en reisbureaux. Aan deze zijde liggen, breed uit, de statige Joodsche en Duitsche landbouwkolonies, de groote kloosters, de menigvuldige inrichtingen van barmhartigheid. Daar gaan monniken en nonnen, ziekenverpleegsters en diakonessen, priesters en zendelingen rond. Hier wonen de mannen van de wetenschap, die vorschen naar 't verleden van Jeruzalem, en de oude Engelsche dames, die nergens anders kunnen leven. Hier zijn de prachtige missiescholen, die hun leerlingen vrij onderwijs, kost, kleeren en inwoning geven, om hun zielen te kunnen winnen; hier zijn de ziekenhuizen der zendelingen, waar men de zieken smeekt binnen te komen, en zich te laten verplegen, om hen te kunnen bekeeren. Hier worden vergaderingen des gebeds, en godsdienstoefeningen gehouden, waar men om zielen strijdt.

Hier spreken de katholieken kwaad van de protestanten, de methodisten van de kwakers, de lutherschen van de gereformeerden, de Russen van de Armeniërs. Hier sluipt de afgunst rond, hier wantrouwt de dweper hen, die 't zwaard dragen, hier twist wie zuiver in de leer is met den ketter, hier wordt geen ontferming uitgeoefend, hier haat men tot Gods meerdere eer ieder mensch.

En hier vindt men, wat men zoekt. Hier is 't Jeruzalem van de zielenjacht, 't Jeruzalem der booze tongen, 't Jeruzalem van de leugen, den laster en den smaad. Hier vervolgt men rusteloos, hier moordt men zonder wapen.

Dit is 't Jeruzalem, dat menschen doodt.

Reeds dadelijk na aankomst der Zweedsche boeren in de heilige stad, merkten de leden van de Gordon-kolonie een groote verandering in de wijze, waarop de menschen zich tegenover hen gedroegen.

In 't begin waren 't maar kleinigheden, 't Was b.v. niets anders

Jeruzalem. 15

225

Sluiten