Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gang zouden houden, maar dat ze geen verdiensten van hun werk wilden hebben."

„Ja, dat was heel goed," zei Mrs. Gordon.

„Ik weet niet, of dat zoo heel goed was," zei Ingmar, „want nu wil Baram Pacha hun den molen niet geven. Hij kan dat niet doen, zegt hij, als ze geen loon voor hun werk willen hebben. Hij zegt, dat het niet gaat, de menschen er aan te wennen, dat ze alles voor niets kunnen krijgen. Hij zegt ook, dat dan allen, die meel verkoopen en molens hebben, hem bij den Sultan aan zouden klagen."

Mrs. Gordon zweeg.

„Dus kwam er niets van dat aanbod van den molen," zei Ingmar. „U zoudt ten minste een stuk brood hebben kunnen verdienen, en dan zou 't een groote zegen voor 't volk geweest zijn; maar daar viel nu niet over te denken."

Ook hierop antwoordde Mrs. Gordon niet.

„Is er niets meer gebeurd?" zei ze, alsof ze Ingmar op een ander onderwerp wilde brengen. ,

„Och ja," zei Ingmar, „daar is ook iets met Miss Young en de school gebeurd. Hebt u daar ook niet van gehoord?"

„Neen," zei Mrs. Gordon.

„Ja," zei Ingmar. „Achmed Effendi, die bestuurder is over alle Mohammedaansche scholen in Jeruzalem, kwam een paar dagen geleden bij ons, en zei: „Er is een groote meisjesschool hier in Jeruzalem, waar een paar honderd kinderen bijeenkomen, alleen om te schreeuwen en te vechten. Als men er voorbijgaat, bruist en kookt 't daar erger dan de Middellansche Zee in de haven van Jaffa. Ik weet niet of de onderwijzeressen lezen en schrijven kunnen, maar ik weet, dat ze den kinderen niets leeren. En ik kan er zelf niet heengaan, en er ook geen man heenzenden om orde te houden, omdat de godsdienst ons verbiedt een meisjesschool binnen te komen'. Nu weet ik maar één ding, dat die school zou kunnen redden," zei Achmed Effendi, „en dat is, dat Miss Young er zich mee zou willen bemoeien. Ik weet, dat ze geleerd is en dat ze Arabisch spreken kan. Ik zal haar geven wat ze begeert voor loon, als ze de zorg voor de school op zich wil nemen."

„Nu," zei Mrs. Gordon, „hoe liep die zaak af?"

„Juist als die met den molen," zei Ingmar. „Miss Young zei, dat ze graag de school besturen zou, maar ze wilde geen loon voor haar werk hebben. Achmed Effendi antwoordde: „Ik ben gewend de menschen, die voor mij werken, te betalen. Ik heb nog niet geleerd genadegaven aan te nemen."

„Miss Young was niet te bewegen, en hij moest onverrichterzake heengaan. Toen was hij boos, en zei tegen Miss Young, dat zij 't op haar geweten had, als zooveel arme kinderen zonder toe-

334

Sluiten