Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK. T VERSTAND WORDT WAKKER.

1. De voorberei- We staan nu aan het begin van Keesjes tweede levensdende cursus langs jaar. Schijnbaar heeft Keesjein z'n eerste jaar nog weinig oor en oog. taal geleerd. Maar hoe gewichtig de voorbereidende

• • 11 • l .,lessen waren, die door oogen en ooren binnenkwamen in z n kleine hoofdje, dat zal iedereen toch wel uit ons eerste Hoofdstuk nebben begrepen.

Dat blinde kinderen bij ziende dus altijd ver in ontwikkeling achter blijven en meer in bet bijzonder vooral veel later leeren spreken, zal ook uit dit tweede Hoofdstuk al langer hoe duidelijker worden. Maar blinde kinderen kunnen ten minste nog hooren. Met doove kinderen is het nog veel erger gesteld. Juist omdat zij niets hooren. en dus van hun eigen toevallige babbelklanken niets merken, komen ze zelfs niet tot deze spelende taaloefening. Bovendien hooren ze natuurlijk niets van moeders heve woordjes : zij merken eenvoudig niet dat er een menschentaal is. Uaarom zijn alle doofgeboren kinderen dus stom tevens. Ook al ontbreekt er niets aan hun spreekorganen zelf, ze kunnen ze niet oefenen, en er dus geen wfilekeurig gebruik van maken, ze zijn dus feitelijk doofstom Maar hoe droevig moet dan het lot wel zijn van kinderen die doof èn blind zijn beide! We zagen het reeds aan Marie Heurtin. Later zullen we uit de levensgeschiedenis van Helen Keiler nog meer daarover vernemen. Maar het zal ons tevens troosten, en met een rechtmatig aevoel yan fierheid vervullen, hoe zelfs in zulke ongelukkige wezentjes, als zij ten minste liefdevolle en oordeelkundige opleiding vinden, de menschelijke geest ten slotte zegeviert over het gebrekkige lichaam, en al blijven de poorten van oog en oor gesloten, toch andere deuren en ramen weet te vinden om uit het donkere zielehuis te geraken, en in voeling en onderlina verkeertekomenmetdenmedemensch.Vandenmedemensch.meer speciaal vandemoeder.moetookhetnomalelondmhetbegmbijnaaUesontv^ 2. De dreumes , ™' "f"1* halfjaar begint zich nu een groote omwentebegint iets te J^S °ct kinderlijk zieleleven te vertoonen; het kind verstaan. begint iets te verstaan. Met het verstaan toch moet alle

xt j i ê L tBal be9inncn- Want eer dat het kind uit zich zelf een Nederlandsen woordje in de juiste beteekenis kan gaan gebruiken, moet het dat natuurlijk eerst van moeder hebben leeren verstaan. OEFENING. Lees dcze oladzij nog eens van het begin af aan over. en schrijf er eens eenige woorden uit op, die je wel verstaat maar zelf waarschijnlijk nog nooit in je gesprekken of opstellen gebruikt hebt. Dan zul ie begrijpen dat iedereen - nog juist als het kind - veel eerder een woord leert verstaan dan gebruiken.

Maar verstaan en verstaan is twee. Sommige moeders meenen dat het

15