Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^tfitl ?* Iukt ï6™ ^ °°k ^nneer bij den eersten

medeklinker aan den tweeden gelijk mag makenIDe silben van het eerste en vferde type ta en ata noemen wij open silben, omdat ophetetoSder silben de mond open is; maar de eerste silben van de 5de, 6de en 7de type tatta tatta en faf heeten gesloten silben, omdat bij hun einde de mond

5- Woorden van U^tot nu1toe,moest de medeklinker, aan het begin der sport tap, tata, su^'n^altijdde2dfdexijn.msopheteinde.Naeeniae taa t. Soorten °«ening kan het kind nu voor zulke gesloten silben als van klinkers. af. af, tk nog weer een anderen beginmedeklinker nar . -ii. ■ .ZMgen* b,v- Pat' Puk> dik enz- De klinkers van zulke gesloten silben klinken heel anders dan die in open silbeTVeraSjkÏÏv

™ "F t S S V3n mamma' of ^ a van faf me deTvaï> af£

Serf n d^ VT Pah Puk' f* to*' P** he*en botte en^ofS k inkers, omdat ze door den volgenden medeklinker bot afgesneden of althans een beetje gedempt worden. En de klinkers van atie Tdo te? te-te neuheetenfategcnstdüngdaameescherpeenhel^ omdatdevolgendemedeldinkerzenietbdetsc^^^^^

IVort "faTztltt i? ^'f SP°m afa'

t t vi l f9* .K^ccs,c nu dcken na a s tete. en boeken als

^ ï dSdSbiop den duurj?°ina ^held" SSS3i£

vr^Wnl ^ ?lbtVn°9 ?° medeklinker te laten hooren, en de Al^enikt?uWhlS'Manr ^^i^^gheelemaalniet^ee nSJtr uu iT het weer alleen bij woorden, die in het begin denzelfden medeWinker hebben als op het einde. Zoo kwam faaf in 't nadoe™ de auto reeds in de 14de maand voor den dag

Juist als we boven zagen: dat pats. kist en Dirk aanvankelijk als faf tit en ktk werden uitgesproken, zoo zien we dat ook hier de katWklif kende slotmedeklinker zóó geheel en al beslag legt aa^S

ïee^penf IS^Jr -^SSShSSS mee opent. De f van patt», kist en de * van Dirk werden zoo ook

zo! h£"t* Vaaïat' 5 " ** 01 werd ^ ^teA Welnu

zoo hooren wi,. van Keesje nu ook dezelfde voorbarigheid: nTiaatloZr paard, (uitgesproken: paart), muim voor duim, moom voVr%oZ foef voor doet. kattiet voor kan-niet. zietiet voor zie-niet. 6. Woorden van ^ tes ^99ea. als hij voor neus nog neu

de sport: taap, ot "f6.2^*- Kaas zegt hij èèrst na: als tes, dan kos t a s, t a a s. « einoelijk pas teas. B r o o d zei Keesje eerst als tef na'

^pof, . , 01 Pas na veel voorzeggen als èoof. Ook doos werd

eerst ras,, en pas later foos. doof. In dezen zelfden tijd begint nu ook dÏÏ in de plaats te komen van faaf. in de beteekenis van paard9 en ^£ ^1

53