Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zien dus, dat Keesje onder de klinkers vooral moeite heeft met de beide doffe i en o. Van de medeklinkers kan hij van de drie bovenste soorten tot nu toe alleen de j uitspreken. Verder vallen de glijders (vooral de zachte) hem nog zeer bezwaarlijk. Van alle klanken komt in alle talen, en zoo ook bij Keesje, de tweede kolom verreweg het meeste voor. Die schijnt wel het gemakkelijkst te wezen.

OEFENING. Waat 18 de ^^opening het wijdst bij elk dezer vier kolommen?

Waar voel je de vernauwing bij de medeklinkers der vier kolommen ? PSAMMETICHUS. :-: :-. :-: door P. H. van Moerkerken. Herodotus verhaalt in den aanvang van het tweede boek zijner Historiën, hoe eenmaal de groote en listige koning Psammetichus zich wijdde aan de eerbiedwaardig-grijze wetenschap der filologie. Toen deze vorst omstreeks het midden der zevende eeuw vóór onze Christelijke tijdrekening alleenheerscher over Egypte was geworden, richtte hij zijne belangstelling, onder velerlei dingen van geestelijke waarde, ook tot de kennis der vervlogen eeuwen, der lotgevallen van volken en koninkrijken. In dien tijd waanden de Egyptenaren zich het oudste volk der aarde En ook hun machtige vorst wiens geest zoekende was naar een klare waarheid onder de bleeke tradities, geloofde dit, wanneer hij reed langs de ruischende oevers van den Nijl en op den westelijken horizont de geheimzinnige driehoeken zag staan der duizendjarige koningsmonumenten; hij waande het met zijn volk, als hij wandelde door de sfinxenlanen van Thebe of met de priesters trad onder de hooge zuilen hunner tempels. De Grieksche zeevaarders en Syrische kooplieden hadden hem, toen hij in ballingschap leefde tusschen de moerassen bij de zee. nimmer verhaald van dertig-eeuwenoude graven, noch van pyramiden of granieten beelden die eenig ander volk voor zijn heroën en koningen zou hebben opgericht Doch Psammetichus eischte een wetenschappelijke zekerheid en daar zijne wijsheid een rijkdom van ongekende vondsten omvatte, wist hij zich door de methode der ervaring te doen helpen ta dit historisch probleem. Van een arm landbouwersgezin dat op een heuvel tusschen de vochtige Nijl-akkers leefde, kocht hij het pas-geboren kind en bracht het met den zuigeling van eene zijner vrouwen bij een herder, drie dagreizen ver, wiens hut in het dorre gebergte lag der Arabische woestijn. Daar. in een schuurtje naast den geitenstal, moesten de twee kleine wezens, het koninklijke en het dorperskind, door den eenzamen man worden afgezonderd van de wereld. De koning beval hem, nooit een woord ta de nabijheid der kinderen te spreken en aan een ieder, al ware het de heerscher der Perzen of de hoogepriester van Thebe, den toegang tot de hut te beletten. Met de melk der geiten moest hij hen voeden, doch hen verder overlaten aan hun lot Aldus wilde de slimme koning Psammetichus te weten komen welk woord deze kinderen het eerst zouden uitspreken, zoodra het tijdperk der verwarde stameling voorbij was. Dit woord moest een woord zijn van de oudste taal der aarde, van het oudste der volken, zoo dacht hij. De herder, die een stilzwijgend grijsaard was en, gelijk

57