Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet van gedroomd had. Hij past dan ook dezen nieuwen rijken vorm van denken op allerlei dingen en feiten toe. Tit kachaj roept hij triomfantelijk tot moeder, terwijl hij naar de kachel rent. Tit koeka kijka (letterlijk dit boeken kijken, bedoeld als: dit is een prentenboek). Tit ijs (letterl. dit rijen, bedoeld als: dit is een wagen), ditta mee (dit een meneer) ditta koek (dit de klok) ditta koffie (dit de koffie). Daarna ook met datta: datta man, datta fbua (dat zijn vrouwen) enz. En zoo hebben we hier dus de eerste voorbeelden van een soort constructies, dat we ENKELVOUDIGE ZINNEN noemen. Deze bestaan uit een onderwerp en een gezegde. Tit, ditta en datta heete hier het onderwerp of subject, omdat ze aangeven het ONDERWERP waarover gesproken wordt, en tousja, tuia, manna, ija, koek, koffie, man, fbua zijn het GEZEGDE of praedicaat, want zij bevatten juist, wat Keesje over het onderwerp gezegd of gepraediceerd heeft. Natuurlijk is zoo'n vernuftige verbinding weer geen uitvinding van het kind op eigen vuistje, maar een handige navolging van de vele korte zinnetjes uit moena's mond gehoord. — Maar we hadden hier nog niet met twee aanschouwelijke voorstellingen te doen. Ditta is toch slechts een vage aanduiding van iets dichtbij's of sympathieks. Maar wacht maar, spoedig zal Keesje weer een nieuwe ontdekking doen. 5 De eerste no- *^'wcc dagen daarna, 't was 29 December, en winderig minale zinnen. koud buiten, maar binnen, in de kamer bij Oopa, was het lekker warm: de kachel brandde flink door, ze trok dat het een aard had en begon op een gegeven oogenblik te brommen. Keesje staat versteld en zet groote oogen op. Dat heeft hij thuis nog nooit gehoord. En een beetje bang naar moeder loopend zegt bij: kacha fuita (de kachel is een fluit). Fuit en fuita (fluitje) gebruikt hij allang voor z'n fluit. Kacha is hem sinds October ook een heel aantrekkelijk woord en 'n goed bekende voorstelling geworden. En nu ontmoeten die beide ver uiteenwonende aanschouwelijke voorstellingen elkaar in de enge ruimte van zijn bewustzijn; kachel was er het eerst, toen kwam er ineens fluitje bij, en ... wat nog nooit gebeurd was... er bleek plaats te zijn voor twee voorstellingen: kachel hoefde niet aanstonds te wijken toen fluitje binnenkwam; ze waren er een oogenblik te zamen; en voor het eerst overzag de dreumes twee aanschouwelijke voorstellingen tegelijk; hij vergeleek ze, en wonder boven wonder, ze leken zooveel op elkaar, ze smolten min of meer samen; en hij vond het goed dat ze ineensmolten: hij beaamde het: die kachel daar was voor een oogenblik een fluitje. Het duizelt hem door z'n denkhoofdje bij die vreemde ontdekking, en wankelend naar moeder, z'n toevlucht in alle bezwaren, stamelde hij z'n eerste aanschouwelijke oordeelservaring uit: kacha fuita! Een andere dreumes te Amsterdam, met moeder op wan-» deling gegaan, zag en hoorde voor het eerst een vliegmachine in de lucht.. Een auto kende hij allang, en alle vogeltjes noemde hij piep. Ook dit

66