Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat Oorlogsverklaring tot De oorlog is verklaard,

staat Eliza s vlucht tot Elfca vlucht

staat Pauls ontwaken tot Paul ontwaakte,

tin dat de Genitief aanvankelijk altijd de voorlooper is. die door het andere substantief wordt vastgepakt, m. a. w. dat de Genitief van huis uit met zelf gezegde maar onderwerp is, blijkt nog duidelijk uit de ook bij ouderen zoo geliefde primitieve constructies als: aap van een jongen (die jongen is een aap), een reus van een kerel (die kerel is ...). een engel van een kind (dat kind is een ). een beeld van een gezicht (dat gezicht is een ...). een eend van een jongen die jongen is ). hij heeft scheepstouwen van zenuwen (zijn zenuwen ï-Aul'lZJ,** ^ ^ ^ ^ vent (*e vent is een ...). een schat van een kind (dat kind1 is een ...). een juweel van een boekje (dat boekje is een ...). een dot van een hoedje (dat hoedje is (als) een ...), een schurk van een kerel (die kerel is een ...). koeien van letters (die letters lijken wel koeien), bakken van schoenen (d.e schoenen zijn (als)...), een snotneus van een jongen (die jongen toeen -..). een wurm van een kind (dat kind is een ...), een monster van een spin (d,e spin was een monster), een kanjer van een vrouw (die vrouw is een kanjer), kalfsbiefstukken van handen en wolbalen van beenen, L. v Deyssel (zijn nanden zijn als kalfsbiefstukken en z'n beenen als wolbalen) Spoedig daarop maakt hij nu zoo'n Genitief-verbinding weer tof 1°^de?^?, Van j*0. non»nalen zin: moena dgn tak (moeders gordijn stuk>' «» dit is een heele moeilijke toer: waarvoor wij een paar maanden moeten vooruit loopen. als hij op een keer de Madonna della -Tl^ï'/Wa^OP heï ^ Jezus 01 Maria's rust, dan zegt

.ÏÏL a r -(dlt " 660 ^ 01 kort d^oP- tegen moeder aandringend Keesja moenas titta (maar Keesje is moeders kindje)! Hier is

noCminX,njfeUW Tft?^9 Weer tot fl^flde gemaakt van een ZT" ?o Mï.hfb1ben hiCr,duS «*ds twee typen van drieledige zinnen. 1 moei» dgn tuk. waarin het onderwerp uit 2 leden, en 2" Keesia moenes; tttta (en misschien ook reeds tit boékakgka) waarin het gezegde Urt2 leden is opgebouwd. Maar - twee uitvindingen te gelijk - bovendien is hier nog heel iets nieuws voor den dag gekomen: Keesje heeft den eersten verbuigmgsuitgang gebruikt

12. Verbuigings- aUes toch' wat wij zeggen en bedoelen, drukken envervoegingsuit- W11 met heele afzonderlijke stamwoorden uit Ook de gangen. uitgangen en voorvoegsels beteekenen iets. evenals

^ u i somrm9e veranderingen van den stamklinker. Dat zijn f^f^nfe schakeeringen, waar een kind zich aanvankelijk niet mee ophoudt Het heeft aan de stamwoorden zelf nog werk genoeg. 13.Sommige woor- Joch komen m ^erde halfjaar bij Keesje, behalve den komen eer ver-

den eenigen reeds genoemden Genitiefuitgang-s: ook langzamerhand de verklemings- en bij soortnamen de

73