Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling aan niets ontbreke. In het kinderlijk Welk een marteling voor 't moederhart gesnap, in de onschuldige vreugde van als eindelijk alle hoop verdwijnt, en haren „eenigste" vindt zij de belooning 't bedje dat zij eens met zulk een gevoor de grootste opofferingen, het voel van weelde voor haren schat hardstewerk.demoeilijksteinspanning. spreidde, een sterf bedje wordt Eene wereld van illusiën opent zich Ach! in stomme wanhoop buigt zij zich allengs voor haar; éénmaal zal zij over het kindje, dat vruchteloos een steun hebben aan den jeugdigen, krach- laatsten zwakken kreet naar hulp uit tigen arm. stoot; naar hulp, die zij onmachtig is Oude doodgraver 1 ge werkt rustig te geven; en als het jonge leven aan voort en graaft steeds dieper; ge neuriet hare borst het zwakke omhulsel verlaat zelfs een liedje bij uw somber werk, de laatste ademtocht onhoorbaar over want ge hebt zelf nooit kinderen gehad, de verbleekende lipjes glijdt, is het Gij kunt met begrijpen wat zulk een alsof aarde en hemel tegelijk haar moeder lijdt, als de ziekte komt die verpletteren.

't eens zoo heldere oog mat en dof Oude doodgraver! wanneergij beseffen doet staan, hoofd en handjes koortsig kondt, welk een hartverscheurend afdoet gloeien. scheid het Is, als het kleine kistje wordt Met onvermoeid geduld gaat zij de gesloten, als men haar eenigste, haar kamer op en neer, den dierbaren last alles, wegbrengt naar 't laatste kleine in de armen geprangd, sussend en kamertje, dat gij bereid hebt dan zou zingend om den kleine verlichting te uw werk u te zwaar vallen, verschaffen. Oude man! dat alles weet gij kent Nu eens legt zij de hand op 't brandend gij niet.

voorhoofdje, of drukt de gloeiende Wel u! want ge zoudt indien ge 't

koontjesbezorgdtegendehare. Angstig wist uwen plicht slechts noode doen

bewaakt zij elke beweging. Elke on- en uw beroep zou u onverdraaglijk

rustige ademhaling doet de hare moei- worden.

lijker gaan, en met hare lippen tracht Vermoeddet gij het evenwel slechts, ge

zij,' t droge mondje kussend, verlichting zoudt nimmer meer zeggen:

aan te brengen. ,,'t Is maar voor een kind".

HEI DA LIEVE DREUPEL WATER (tot dektaderziel) door GuidoGezelle.

Hei da lieve dreupel water. Hei da, heldere lichtkristalle,

Zijt gij helder toch en schoon, diamanten waterding,

ta uw hemelsch lichtgeschater moet ge op aarde' nedervallen,

en uw diamanten kroon! uit is 't met uw flonkering I

Rood en blauw en groen en geluw, Neen en daalt niet och en daalt niet

peersch en purperwendigheid1) aardsche grond is al te vuil

siert ta onderling gespeel, uw houdt u ver van hier, en valt niet:

pinkelende2) uitwendigheid! houdt u ta den hemel schuil.

') purperachtigheid.

2) tintelende.

116