Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□ Dan sta je gelijk, jij met de andere broers, □ En maak je spektakel, men noemt je jaloersch.

Men lacht om je gramschap, klein wichtje! Dan, wie er je soms nog beschermen moog, Een ander heeft ieders hart en oog, In spijt van je lieve gezichtje!

□ Ja, haast ben je met meer Benjamin; Q Je rijk heeft uit, en een nieuw neemt begin.

Zoo gaat het met de aardsche rijken! 't Is goed dat je dit nu maar vroeg ondervindt Het loopt in de wereld niet anders, hef kind! Dat zal je ook later wel blijken.

□ Eerst wor je vertroeteld, eerst ben je de man! □ Maar denk je, dat het lang duren kan? —

Wel neen! slechts een poosje, mijn baasje!

Dan komt er een wolkje in het verschiet....

Dan komt er een aapje, dat je eerst niet ziet....

Hij schreeuwt en zit op je plaatsje! EGO FLOS. :-: :-: :-: :-: :.: :.: door Guido GezeUe. Ik ben een blomme Mijn leven is Uw licht. Laat alles zijn voorbij.

En blode vooruweoogen. Mijn doen, mijn derven, Voorbij,gedaan, verleden. Geweldig zonnelicht. Mijn hope, mijn geluk. Dat afscheidt tusschen ons Dat eeuwig onontaard; Mijn eenigst en mijn al. En diepe kloven spant: Mij nietig schepselken Wat kan ik, zonder U, Laat morgen, avond, al In 't leven wilt gedoogen Als eeuwig, eeuwig Dat heenmoet henenEn, na dit leven, mij [sterven: [treden. Het eeuwig leven spaart. Wat heb ik zonder U, Laat uw oneindig licht

Dat ik beminnen zal? Mij zien in't Vaderland!

Ik ben een blomme

En doe des morgens open, 'k Ben ver van U, Daar zal ik vóór...

Des avonds toe mijn Ofschoon gij, zoete O neen, met vóór uw

[blad, [bronne, [oogen

Om beurtelings, nadien. Van al wat leven is Maar naast U, nevens U, Wanneer gij, zonne, zult Of immer leven doet Maar in U bloeien zaan: Heropgestaan, mij nopen. Mij naast van al genaakt Zoo gij mij, schepselken Te ontwaken nog eens of En zendt o lieve zonne, In 't leven wilt gedoogen,

[biên. Tot in mijn diepste diep Zoo in uw eeuwig Licht Mijn hoofd ten slaap te Uw aldoorgaanden gloed. Me Gij laat binnen gaan.

166