Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerste voorbeelden bij elkaar. Nog voor de in n° 15 genoemde voorbeeldjes van was, had Keesje een paar maal van moeder, chok ja van, chok ja n beetja van (daar schrok je van) nagezegd, maar zeer waarschijnlijk verstond hij dit niet zoo heel precies, evenmin als het zinnetje, dat er gewoonhjk aanstonds op volgde: bejja bang, daar schrikken zelf hem toen nog heelemaal onbekend was. De lijst is dus:

Chokja van, ik schrok ervan 2,3 in Keesjes hoofd niets uit te

schrikken onbekend. staan. X Moena was at chijva 2, 3 Piep zei da muis in 't voorhuis

X Keesja was a'tfiecha2,3 2, 7 opgezegd, maar waar-

X Vara was eta 2. 3 schijnlijk goed verstaan. Zet en

Die chaf'm 'n pnka kap om 't oor zegt kent hij allang en gebruikt

2,4(nagezegduiteenhedje,maar hij vaak in dezen tijd.

blijkbaar toch goed verstaan, X da poes riep doo da sneeuw (Mep), want aanstonds daarop zegt Loopen allang bekend, cf. gahij tot moeder: moena Keesje roopa.

kap 't oor chefa). X Ja keek zeka achtarom? 2,9 kijken

Xda wis ja niet 2, 4) d«k« «we- bekend. X da dach-;a nier 2, 4 \ m«. ™ °°9 X nou wou ik mewk 2,11 onmiddl. Xpoppawoaachaan2,4(opgezegd voorafgegaan door: nou wir

uit een versje, twijfelachtig of ik mewk (melk) en gevolgd

hij het verstaat) door: 'k wih bij ja staan, en

X koe wou choppa 2, 5 't viel, 't viel bijna 2, 11

X beentja is chiep (beentje slaapt) X da sowdaat bwoosta (blies) 12,11 2,6 nagezegd naar: z'nbeentje ( Wat?' zegt moeder?) bwiesta

sliep. Chapa kent hij allang, bwoos, bwies, blies 2, 11 maar hij vat dat op als heel iets X (Kort daarop weer:) da sowdaat anders. Chiep heeft met chapa die bwoos 2,11

,7 „ ... ,., Wat de beteekenis betreft, merken wij aanstonds op, dat

die voSï 4 Van dc 18, voorbeelden. durende onvoltooibarehandelingen of duratieve werkwoorden zijn; dat is weer 78%. OEFENING, ^"'tf 6018 onder elkander al de imperfectum-vormen uit het stukje „Een Moederhart" op blz. 11 (zijn niet mee te rekenen). En reken weer eens uit: hoeveel percent daarvan duratief zijn. Ook dit resultaat geeft een vrij goeden maatstaf voor het algemeen gebruik. In de litteraire taal van nu beslaan de duratieve Imperfecta bijna 70«/0. Ook hierin schijnt stads1840 een voortdurende stijging op te merken. Maar ta de spreektaal stijgt dit percentage zelfs nog hooger. Vergelijk verder het geheele aantal imperfecta uit „Een Moederhart'* eens met de som der perfecta uit het vroegere lijstje. Bij Keesje vonden we ongeveer driemaal zooveel perfecta als imperfecta. Deze verhouding zal dus heelemaal omkeeren. Want ta het algemeen gebruiken kinderen nog zeer weinig imperfecta. De gesproken taal houdt het midden tusschen kindertaal en literatuur.

179