Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houwer op blz. 135 en in 't Is maar voor een kind op blz. 114 of je daar ook niet eenige voorbeeldjes van deze vagere, onzekere of bescheiden beteekenis in vinden kunt.

29. Sterke en Maar,n" moeten we toch ook efadebjk eens op den voqn zwakke vervoe- van 31 woorden voor den verleden tijd gaan letten, ging. We weten uit de grammatica, dat de Nederlandsche taal

tweesoortenvanvervoeging onderscheidt: 1° dezwakke vervoeging met het imperfectum op -da of-ta en het verleden deelwoord op -t (geschreven -d of -t). 2- de sterke vervoeging met in het imperfectum een anderen stammedeklinker, en een verleden deelwoord, dat uitgaat op a (geschreven en), en dat meestal ook een anderen stammedeklinker heeft, maar met altijd. Dat is het verschil tusschen beide. Maar de twee vervoegingen stemmen hierin overeen, dat ze alle het verleden deelwoord vormen door de aanhechting van het voorvoegsel ga-. En dat hoorde Kees,enunatuurhjkookallemaaldoor vader en nT^ge^^païïen it 2 ï M°VCr ^ Tl£den haddeQ- Vroeoer ^ hij «CzïïS hfi ET ^ Sm.dS KeeSj£ DU °°ï 2df het vcrlcden opdekt had. begon als Ï2F telfv«staan. en deze vormen, zoo goed en zoo kwaad

ais net ging, ook zelf na te zeggen.

30. Naapen en of meer letterhjk nagezegd heeft hij o.a. zeker:

navolgen. dokka, gaworta, keecha. boka, weest, htistat, abaard

achet* °PP9PaaPt' oppapuimd, meegakome, innastoka, cheta'.

acheta, adaan.opgapeta,gawaaid, gagaan, gawees. De afwijkingen in deze vormen zijn allemaal uit slecht hooren en nog niet vlot kunnen ari* SSX* V^Waïï1- Maa/ daarnaast staat er « veel^grooter geÏÏ kanoet

Nee toen Keil AnV?e^jkiD^ t0ch vaQ heel aard. altifri S* 5?" 3fa^ Praatte ^ moedcr want die zegt

dan ii'Sr S * VCd ö^kelijkertezeggen

dan aöa/tf met dien moeilijken dubbelen medeklinker op het einde

meïaabZioa^En^-^ hem nooit voorgezegd natuurlijk, evenmin als meegabronga. En dit laatste kan toch onmogelijk een poaina ïiin om

rïï£S<L*B°rN?^ hcbbCn tot ^^eeTvTn9napraten en nazeggen gesproken, dat wij misschien zouden gaan meenen dat Keesje aUes maar napraat. En dat is hier toch onmogehjk meSgevnl

o^e^fea?iMtftM KeCS,e DU °°k '^amerhand ge'leerd nLl ° Sm Icmand naze9t- napraat, is een naaper, lijkt op een papegaai. Maar nooit of te nimmer heeft een papegaai nagabronïï

S i9± 1 NeC'1Cmand 406 navoIat« is accn naaper meer. heett niets meer met een papegaai gemeen. Navolgen is een hooaere een menschelijke eigenschap dieberust op het mensch V ^3^°°^

181