Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Klas' "J'den reed gereden, In de omgangstaal uit ca. 38. De klassen

5rijflcn1 kree9 geregen. 40regelm.w.w.bestaande, der sterke w.w. , Klas, liegen loog gelogen. 1 lw.w.Afwijkend voorb.: ) In deze beide

| kiezen koos gekozen. tijgen toog getogen, / klassen verschilt!

| ™ :jt vriezen vroor gevroren. } alleendetegenw. I

3* Klas. spuiten spoot gespoten, 15 w.w. Afw. voorbeeld: \ tijd: ze hooren

buigen boog gebogen. spawen spoog gespogen. / dus nauw bijeen. { t** Kias. schenkenschonkgeschonken, 10 w.w. Afw. voorbeeld: \ Ook deze tweef

f) (op)bergen borg geborgen. worden wetd geworden. J klassen hebben

(*wiri ^?cntrof 9«*roffen. f de beide ver-

rUas, springen sprong gesprongen, 25 w.w. Al deze 5 eerste > leden tijden ge-

klinimen klom geklommen, klassen hebben evenals de [ meen, en hangen

schrikken schrok geschrokken. 10* denzelfden klinker in ] dus nauwer

,. , , , , de 2 verleden tijden. / samen. '

L o<* Klas, helpen hielp geholpen, 6 w.w. Afw. voorbeeld: ) Deze klas heeft

1 u «tejven stierf gestorven. heffen hief geheven. [ met de 4* klas

( Het imperf. komt overeen met dat der 12dt, 13d<= en 14* Klasse. ' den 1*<* en 3d« t *u vi vorm gemeen.

I *■ Klas, eten at gegeten, 8 w.w. Heeft met kl. 9 de ) Ook deze twee

1 o- in 9CVen flaf gegeven. 2 eerste vormen gemeen, f klassen komen

8»-= Klas, zitten zat gezeten. 3 w.w. Afw. voorbeeld: (in de beide

liggen lag gelegen. zien zag gezien. ) laatste vormen

(9dc Klas. breken brak gebroken. 6 w.w. Heeft met KL 7 de >

) nemen aam genomen. 2 eerste vormen gemeen. 1

) Afwijkend voorbeeld: f ....

t . Aromen kwam gekomen, f Deze beide klas-

/ lUO'rvias, scheren schoor geschoren, 3 w.w. Afw. voorbeeld: ) 801 nebben den \ zweten zwoor-gezworen. zweren zwoer gezworen. [ 1'te"en3den vorm x

\ (be)wegen woog gewogen. 1 gemeen. 1

I Deze klas heeft met Klas 2 en 3 de beide laatste vormen en met f ,.^?jfcrate klassen de gehjkheid der 2 verleden vormen gemeen. ' 1 1 l*Klas, dragen droeg gedragen, 3 w.w. Afwijkend: v Ook deze beide

graven groef gegraven. slaan sloeg geslagen, J hebben den 1«*"\ [ nd.iri__ n_ i staan stond gestaan. [en 3d™ vorm

| 12d'KIas, laten het gelaten, 4 w.w. Afw.: pen. \ > gemeen, J

blazen blies geblazen. scheppen schiep gescha-it

' 1-m.iti i i, , vallen vui gevallen. f \ De 6*. 12*. 13*1

13 Klas' lo°Pen hep geloopen. 2 w.w. Afwijkend: >'enl4*kl.komen

vi J*00'01 ?ü*■gestooten. toepen dep geroepen. L overeen in den > Hi'Klas, houden beid gehouden, 2 werkwoorden. 1 ie-klank van den

houwen hieuw gehouwen. / 2deB vorm

15d'Klas, vangen ving gevangen, 2 w.w. Afwijkend: hangen hing gehangen. gaan ging gegaan.

De laatste 5 klassen komen hierin overeen dat de eerste vorm steeds denzelfden klinker heeft als den derden. ^

185