Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39 Onre elmati Behalve die 15 klassen met de noodige uitzonderingen werkwoorden van zu*ver sterlr-c> 2'jn cr nu verder nog eenige werkwoorden die door sommige eigenaardigheden tot de zwakke, door andere tot de sterke schijnen te behooren, en deels nog heel nieuwe onregelmatigheden vertoonen op den koop toe. Zoo: bakken, bakte, gebakken mogen (mag), mocht (gemoogd)

lachen, lachte, gelachen enz. doen, deed, gedaan

zoeken, zocht, gezocht brengen, bracht, gebracht

koopen, kocht gekocht denken, dacht, gedacht

weten, wist, geweten dunken, docht, gedocht

moeten, moest, gemoeten leggen, legde, lei, gelegd

willen, wilde, wou, gewild zeggen, zegde, zeide, gezegd, gezeid

zullen (zal), zou hebben (heeft), had, gehad (behept)

kunnen (kan), kon (gekund) zijn (ben, is), was, geweest (gewezen).

En meent nu niet, dat moeder natuur het voor Keesje zoo heeft ingericht, dat hij deze klassen geleidelijk een voor een, eerst aan veel voorbeeldjes zou kunnen inoefenen, om dan pas telkens over te gaan tot een volgende klas! Neen, heel deze verwarrende rim-ram en klits-klats van voorbeeldjes, uit regelmatige klassen en onregelmatige uitzonderingen, ruischt en klettert hem voortdurend in de ooren, hagelt en slaat onbarmhartig neer op z'n kleine denkhoofdje, klatert en ratelt hem tegen, zelfs uit de liefste troetelwoordjes van soe moena en vaja in het dagelijksch gesprek. Ja ook een kindje komt soms al voor groote moeilijkheden te staan. T . We behoeven ons dan ook volstrekt niet te verwon-

sche ana!oon7 * deren ovcr fouten ^st 9xbt> Q^word, garijd, gapingt, ' gapongt,opgastookt,engageefd;integendeelwemoeten zelfs Keesjes vluggen aanleg bewonderen, dat hij reeds gareed zegt voor gereden en gapongt voor gesprongen. En nu is het wel merkwaardig, dat deze twee eerste bewuste keuzen tusschen twee gesproken vormen, die goed uitvallen, ook juist twee werkwoorden betreffen, dié tot de talrijkste klassen behooren: Klas 1 met 40 en Klas 5 met 25 voorbeelden, en die Keesje dus ook wel het meeste zal gehoord hebben. Trouwens hij gebruikte te voren met meer geluk dan wijsheid reeds aanstonds dokka, afonda, keecha, terwijl gakomma (van klimmen) spoedig daarna volgt.

„ ., . Maar we zijn misschien verwonderd, dat naast de

voorkcnuaufeVaï twec cerstc groepen, de 7<fc Klas (met 8) en

vallen0mCn 6 9 " de 9de Klas (met amper 6 regelmatige voorbeelden), vrij kort daarna reeds nauwkeurig worden onderscheiden, niettegenstaande ze tot de moeilijkste drievoudige wisselreeksen behooren. Naast opgapeta, gameta, ageta (vergeten) en gageefd komt eveneens na bewuste keuze, en nog wel onder bijzondere moelij kneden (in vroegere keus had opgasteekt het van opgastoókt gewonnen) aanga-

186