Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Dc klankzonea behalve de s hebben al de andere klanken op de beide op den silbeberg. ^lhngen van den silbeberg hun vaste plaats. Na de

ploffers komen de glijders, eerst de scherpe dan de zachte. Hooger-op liggen n en m. Nog iets hooger de r en /, En het allerdichtst bij den klinkertop liggen de halfklinkers ft en ï in tweeklanken als au en ai. (Fig. 25). Ga zoo de twee voorbeeldjes uit n° 4 maar eens na. Een verbinding van m en n met een scherpen ploffer zal dus makkelijker zijn dan die van een ploffer met ch of f. Deze laatste toch hggen véél te dicht bij elkaar. Om dat fijne onderscheid zuiver te laten hooren, moeten de spreekorganen reeds zoo nauwkeurig werken, dat dit voorloopig (met uitzondering der breede s) nog heelemaal niet gelukt.

8 De neusklank- ^ de sp en sr volgden dus eerst de makkelijker n en m en glijderverbin- verbindingen met ploffers. In de silbendaling lukt dit dingen. weer het vroegst Tot in de 24e maand sprak Keesje

kindje uit als: didda, titte, kitte, cent: set en s/ér, zand: sar, hond: oer of óf, krant: kat, kant: kat, mand: mét, en lamp: ap, komt: koet, hemdje: epja, emma, riempja iepa; maar dan komen ineens hemd en empje, Fan Ink voor Mevrouw Link; een maand daarna vinkja en pinkja, endja en centja, terwijl na drie of vier maanden nog kindja, ventja, Jentja komt volgden (2, 5). In dezen tijd worden echter de begingroepen, nog steeds vereenvoudigd; knoop: koop, knippen: kippa, knoeien: koeien, en het duurt tot 2,7 eer de eerste kn in knoop verschijnt. Ook andere kinderen hebben hier aanvankelijk heel wat moeite mee, en dan houden de oudere broertjes en zusjes ervan, den kleuter zoogenaamde kwel-spreuken voor te zeggen, waar juist veel van zulke verbindingen in voorkomen. Zoo b.v. is te Antwerpen dit verhaal bekend:

OEFENING "^naaD de kapper knipt en kapt heel knap, maar de knecht van Knaap den kapper knipt en kapt nog knapper dan Knaap de kapper knipt en kapt; maar Knaap de kapper knipt en kapt heel knap". Probeer zelf dit maar eens gauw na te zeggen.

Kort daarna komen dan de verbindingen van scherpen ploffer en glijder. Tot dan toe luidde dicht: dit of dicht met een Duitsche ch, of ook wel dichat, en hoofd: oof; maar nu verschijnen dicht, richt, licht, ooft, lucht, en na een tijdje ook nog acht,Oefeningen in dit kunstje zijn: De lucht die jaagt 1 Wat jaagt de lucht) Wat zal de lucht nog jagen! Acht en tachtig hengstekachtels (veulens).

9. De moeilijker. ^e allermoeilijkste medeklinkers zijn de r, h, w, en /.

Deze klanken kwamen in het eerste anderhalf jaar nog nimmer voor. Zij komen nu heel langzaam achter elkander op, eerst alleen, daarna in verbinding met andere. De r verschijnt het eerst en wel in de 22e maand, 't Is aanvankelijk een sterk gebrouwde keel-r, die heel veel op een klinke lijkt. Moeder noteerde het eerst raam en rma (luier), dan

202