Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(zullen we) winwa: wimma (willen we). Hier werd de nasaal-uitspraak aan de n maar de lip-articulatie aan de w ontleend. Wat voor werd waffóo. Hier is de lipghjder aan de v, maar de scherpte aan de f te wijten. Dan gaan we werd tot dangchaanwe; Deze ng heeft haar neusklank aan de n, maar de achtertongverheffing aan de volgende ch te danken.

OEFENING boomgaard wordt zoo tot , wijngaard: (zet deze beide

voorbeelden in phonetisch schrift). Laten wa wordt in de spreektaal

tot aanbeeld: inboedel: onbekend:...., stokverf: ik

trapde: bij wipde: , je gebruikde: hij jokde:.... Verklaar hier

telkens welk articulatie-element aan den voorafgaanden en welk aan den volgenden medeklinker ontleend is.

. Een kombinatie van voorbarigheid en vasthoudendheid en ko°Ti heid te V^n^aï "cnogin: oppapa, en oppapaapt voor oprapen hik 9 en opgeraapt. Hier stonden toch de g en r tusschen

twee p's in. De vasthoudendheid van de eerste p werkt nu samen met de voorbarigheid van de tweede. Evenzoo in watittatnou voor: wat is dat nou.

35 V bari Maar ook de klinkers geven aan deze voorbarigheid klinkers toe. Meestal wordt de eerste klinker daardoor wel niet

heel en al gelijk aan den tweeden, maar toch gedeeltelijk, zoodat de stam van een woord, als er de verkleiningsuitgang -ja achterkomt, een dunnere t- of /-kleur aanneemt. Zoo wordt Jantje van lieverlede tot Jentja, Noortja tot Neuctja, klosja tot kusja, OEFENING Vergelijk eens je eigen uitspraak van mand en mandje band en bandje mond en mondje, hond en hondje klonten klontje, bosch en boschje, vos en vosje. Wat komt ook wel voor naast: zoontje en Toon (van Tonnis, Antonius)?

Eindelijk werkt bij Keesje een volgende / of ee ook op de vooraf gaande s of z in, en maakt er een Fransche ch of j van. Museum: muzjeum, lucifers: luusjafers. In electrische: tcektisja hebben we een dergelijk voorbeeld, maar hier ten gevolge van de vasthoudendheid der voorafgaande i. OEFENING eens goed op: hoe je p o e s j e uitspreekt Komt de j achter de s of valt hij er mee samen. En Oranje? Is hier de n al uit eer dat de j begint ? Hoorde je misschien in mandje, hondje en vosje ook een verandering in de nf en de s? Kijk nu de phonetische lijst van blz. 56 eens na, en schrijf al de woorden uit dit nummertje eens over in phonetisch schrift.

36 Rekldn Ten slotte houdt er Keesje nog een eigenaardige klinkerverscheroina ^ rckking op na, voor oogenblikken van heele sterke

verwondering, zeurenden aandrang of vlammende verontwaardiging. Een groote hoop steenen begroet hij met: choooota oop! De groote koffiekop van vader noemt hij spelende: de groote kolosaaawa kop. Als hij bij Meneer van ernaast in den tuin wil, roept

216