Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 Hiermee is We zijn hiermee, gelijk ieder ziet, aan de grens van de een keerpunt in mogelijkheden gekomen, of liever we hebben ze — in de taaiontwik- ons beeld van spelende kinderen althans •— reeds overkeling bereikt, schreden. Toch is dat beeld nuttig geweest, om ons de groeiende grammatische structuur van de kindertaal duidelijk voor oogen te voeren. Men moet echter niet denken, dat dit beeld ook opgaat voor alle dergelijke zinnen van grootere sprekers b.v. voor u en mij. O nee, we zullen in het tweede deeltje zien, dat nu binnenkort de taalontwikkeling een heel ander verloop neemt Tot nu toe groeide alles in de breedte en in de ruimte, al maar rijker werden de groepen. We zijn daarmee nu op den top van een berg gekomen, en zoo kunnen we hier niet verder. Hoe Keesje in de volgende periode nu tóch weer hooger zal stijgen, niet meer door verveelvoudiging, maar juist door vereenvoudiging, dat zal het vervolg dezer geschiedenis ons leeren. Voor de periode van verveelvoudiging was het beeld der spelende kinderen dieréngroepen echter een nuttig en leerzaam beeld.

Maar van den anderen kant heeft het toch ook één 34. Wonderbare gXOOt nadeel gehad, we hebben dien rijken zielegroei het* menscheUik yes^ te vet^' een spelletje, als een pretje opgevat, en bewustzijn. daardoor misschien de grandioze vorderingen der jeugdige kinderziel in veel te alledaagsch hebt gezien. Want we moeten het niet vergeten. Wat we in deze laatste anderhalf jaar hebben zien gebeuren, is de menschwording van het wicht in den eigenlijksten en diepsten zin des woords. Deze période van 1 '/a tot 3 jaar is misschien voor elk menschenleven veruit de vruchtbaarste en de rijkste. 35 Het kind li'kt Maar de laatste drie maanden van deze periode zijn krankzinnig1, maar zon<kr tw9W een kramp van geestelijke bloeikracht is geniaal. een koorts van zielegroei, als nooit meer wederkomt.

De scherpziende vader van een groot huishouden zeide mij, opgemerkt te hebben, dat kinderen in het tweede levensjaar vooral hef zijn, maar in het derde: gekke piassen, clowns, ja krankzinnigen lijken. Ik geloof, dat z'n indruk diep juist is: die ingebeelde koningswaan, die omslaat in een honger naar samenleving, de ontdekking van den tijd met z'n verbijsteringen, de zwoele groei van hun zinbouw hébben inderdaad iets gemeen met het geile op woekeren van overmachtige angsten, driften, inbeeldingen en schuilende neigingen! waaruit zoo vaak de krankzinnigheid voortkomt; evenals ook het genie lijkt op een gek, maar het minst van allen gek is.

Maar nog in een wijderen zin is de zielsontwikkeling 36. Het maakt in in dezen tijd met een welige woekerplant te vergelijken, korten tijd de hee- Evenals de woekerplant tiert op de reeds toebereide le ontwikkeling sappen Van een ander gewas, en daardoor juist, vooral

254