Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iZ^f^T WM' ^ vcrkn9de hij nimmer naar jongens, en voelde

VOJa?T VtLen Vdflfl' - ZijD v«fcr was een wijs enLsdgma^, die Jolmnnes dikwijls medenam op lange tochten door wouden en duinen- dan sprakenp weinig en Johannes liep tien schreden achter zijn vader, de bloemen groetend, die hij tegenkwam en de oude boomen. die zoo altijd op de zelfde t ?°fteD ^dehjk met z'n handje langs de ruwe schors

vade^i En,^hend^- hem dan de goedige' reuzen. Soms sXeerÏjn vader letters in het zand bij het voortgaan, één voor één. en Johannes speld? de woorden die zij vormden, en soms ook stond de vader stil en leerde johannes den naam van een plant of dier. En Johannes vroeg ook dikwijls, want hij Z en hoorde veel raadselachtigs. Domme vragen deed hij vaak. hi vroeg: waarom de wereld was zooals zij was en waarom dieren en planten dood moesten gaT

en °1 W°, nlen ***** ïohanncs vader was een wijs man

en ze,de met alles wat hij wist Dat was goed voor Johannes. s Avond voor hoging slapen, deed Johannes altijd een lang gebed. Dat had moeder hem zoo

dÏhTLiMÜri T* f?J?f" m "00r PreSta Sünon h* «iet noodig dacht hij Hij bad ook lied lang voor zich zeiven. en het slot was meestal de

Z^t^ eCnS T m0cht 9cbeuren- En als hij amen gezegd

fcf ^Sespannen in hd halfduistere kamertje rond. naar de figuren van het behangsd. die nog vreemder schenen in het zwakke schemerlicht naar de

tr^LI ""ÏL* ^ ^ DU het wond« *>« finnen. N^deUok olhlf n 'd heted;?twi,^e tikken, en de deurknop bewoog zich niet. het we3 geheel duister en Johannes vid in slaap, zonder dat hd wonder gekomen wa7 Maar eenmaal zou het gebeuren, dat wist hij M HET LIEDJE VAN VERLANGEN « ..... door P. A. de Genestd. □ □ Reeds half hd offer van den dood,

In dorre levensgaarde,

m'c. . i . . Hij leert slechts om, md kunst en kracht

En zinat "wmgc, Hij s ^ m t donker _ bang alken.

p ,. j. . Hij wil niet heen,

Een liedje van verlangen. Blijft mcedoeni bmebi hangcn

De dwaze grijsaard dwingt. En zingt

O □ Een Üedje van verlangen. >:

259